आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 8, 2010

पिसावर

पिसावर  म्हणजे  कन्नड  तालुक्यातलं गावं. माझ्या आईचं आजोळ. मामा मामी  त्यांची नातवंड. माझे पणं  मामा मामी लागतं असतं. आईच्या मामी न माझं  माझ्या लहान पणी  माझं नाकं  टोचलं. मी चमकी   किंवा नथ  घातली  की  मला आईच्या मामीची आठवणं येते. आईच्या मामा मामीचा मोठ्ठा वाडा होता.  वाड्यात डाळींबाच झाडं  असे.  इतरही झाडं होती. जुनी पण मोट्टी घर  वाडा.  एका खोलीत धान्याचां  कोठार असे.  धान्यं  ठेवण्या करता मातीचे मातीतंच  रोवलेले रांजन (कणग्या) भरपूर  असतं. त्या  सर्वांना  रांजनवाडी   म्हणतं असे. आताही  कांही ठिकाणी  रांजनवाडी  आहेत. नागापूर माझं  माहेरं  तेथे  पण असचं  असे.
माझी आजी सर्व बघतं असे. नागापूर  येथे आंबा  गहू  होतं  असे  त्यामुळे  घरातचं शेती होती. माझी आजी बैलाची पूजा करतं असतं. आता मी मातीचे बैल  मिळतात त्याची  बैलाची पूजा करते.

pisavar

%d bloggers like this: