आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 4, 2011

परवचा

पूर्वी शाळेतली मूले पाढे रोज संध्याकाळी देवापाशी दिवा लावला की पाढे म्हणतं असतं. व दगडीपाटीवर पाटीवरच्या पेंनसीलने पाढे लिहितं असतं. चौकोण करून खालील चौकोण पुसूनये म्हणून पट्टी ठेवून सरकवतं सरकवतं छान पाढे मराठीतं लिहित असतं. दगडी दोन एकत्र पाटी त्यावेला मिळतं असतं. लिखाण पण पाटीवर करतं असतं.असेच शाळेत न पुसता निट नेत असतं आज ही त्या शाळेची व आमच्या मुलांनी केलेल्या लिहिलेल्या पाढ्याची आठवण येते.किती शिस्तीचा अभ्यास शिकवणं असे हे लक्षातं येते. हे नक्कीचं.

२१ ४२ ६३ ८४ १०५ १२६ १४७ १६८ १८९ २१० 
२२ ४४ ६६ ८८ ११० १३२ १५४ १७६ १९८ २२०
२३ ४६ ६९ ९२ ११५ १३८ १६१ १८४ २०७ २३०
२४ ४८ ७२ ९६ १२० १४४ १६८ १९२ २१६ २४०
२५ ५० ७५ १०० १२५ १५० १७५ २०० २२५ २५०
२६ ५२ ७८ १०४ १३० १५६ १८२ २०८ २३४ २६०
२७ ५४ ८१ १०८ १३५ १६२ १८९ २१६ २४३ २७०
२८ ५६ ८४ ११२ १४० १६८ १९६ २२४ २५२ २८०
२९ ५८ ८७ ११६ १४५ १७४ २०३ २३२ २६१ २९०
३० ६० ९० १२० १५० १८० २१० २४० २७० ३००
असे पाढे २१ ते ३० पर्यंत आहे.

पाढे

पाढे

%d bloggers like this: