आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 29, 2011

|| मंत्र ||

कर्पुंरारती

कर्पुरगौरा | करुणावातारा | संसारसारा | भुजगेद्रहारा | सदा रहासी हृदयारविंदीं |
भवा | भवानिसहा तूज वंदीं ||१||

घालीन लोटांगण वंदीन चरण | डोळ्यांनीं पाहीन रुप तुझे | प्रेमे आलिंगींन आनंदें पूजिन | भावें ओवाळीन म्हणे नामा ||१||

त्वमेव माता च; पिता त्वमेव | त्वमेव बंधुश्र्च सखा त्वमेव | त्वमेव विद्दा द्रविणं त्वमेव | त्वमेव सर्वे मम देवदेव ||२ ||

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वां, ध्दायत्मना वा प्रकृतिस्वभावत् | करोमि यद्दत् सकलं परस्मै , नारायणा येति समर्पयामि ||३ ||

अच्युतं केशवं रामनारायणं , कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि | श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं , जानकीनायकं रामचंद्र भजे ||४ ||

हरे  राम  हरे राम , राम राम हरे हरे || हरे कृष्ण हरे कृष्ण , कृष्ण कृष्ण हरे हरे ||५ ||

|| मंत्र पुष्पांजली ||

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् | ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: | ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्र्वरो वैश्रवणो ददातु || कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम:| ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आम्तादापरार्धात् || पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको S भिगितो मरुत: परिवेष्टारो मरुतस्यावासन् गृहे || आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्र्वेदेवा: सभासद इति एक दंताय धीमहि तन्नोदन्ती प्रचोदयात ||

भावें ओवाळीन भावे नामा ||१ || हे नामदेवांनी लिहिले आहे.कायेन वाचा मनसेंद्रियै र्वा ,बुध्दायत्मना हे बुध्द यांनी लिहिले आहे. पण खालील नावं कोणी लिहिली ते माहीत नाही.

मला हे म्हणता येते मी रोज म्हणते. पुस्तक पण जवळ म्हनतांना वापरते.

DSCF1047

गणपती

%d bloggers like this: