आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 7, 2011

दसरा

१ आपटा २ कांचन ३ शमी म्हणजे दसरा ला देणारी पान. ह्यांना संस्कृत मध्ये ‘वनराज’ म्हणतात. याचा उपयोग अवजारे हत्यारे करण्या करता करत असतं. तंतुमय साली पासून मजबुत व टिकाऊ दोर बनविले जात. जमिनी चा कस वाढविण्यासाठी व धूप थांबविण्यासाठी उपयोग केला जातो. पित्त कफ या आजारावर उपयोग व गुणकारी आहे. पानांचा वापर सोन म्हणून होत आहे. शास्त्रीय भाषेत ‘बॉहिनिया व्हॅरिएगाहा’ असे आहे.पाने वाकाच्चा शेंगा भाजी साठी उपयोग करतात. कळ्यांचे लोणचे करतात. फुल म्हणजे आर्किड म्हणतात इंग्रजी मध्ये ‘ऑर्कीड ट्री’ असे नाव आहे. मराठी त खेजडी उर्फं सौदड म्हणतात.

Orchid Tree  OrchidTree

सार्थ महालक्ष्मी स्तोत्रम्

सार्थ
|| महालक्ष्मी स्तोत्रम् ||
श्रीगणेशाय नम: |

|| श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम् ||

दैन्यार्तिभीतं भवतापपिडितं | धनैर्विहीनं तव पार्श्र्वमागतम् |
कृपानिधित्वान्मम लक्ष्मी सत्वरं | धनप्रदानाध्दननायकं कुरु ||१७||

मां विलोक्य जननि हरिप्रिये | निर्धनं तव समीपमागतम |
देहि मे झटिती लक्ष्मि कराग्रं | वस्त्रकांचन वरान्नमभ्दुम् ||१८||

त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च |
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्दा लक्ष्मी त्वमेव च ||१९||

त्राहि त्राहि महालक्ष्मि त्राहि त्राहि सुरेश्र्वरि |
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दारिद्रयात्त्राहि वेगत: ||२०||

नमंस्तुभ्यं जगध्दात्री नमस्तुभ्यं नमो नम:
धर्माधारे नमस्तुभ्यं नम: संपत्तिदायिनि ||२१||

दारिद्रयार्णवमग्नो S हं निमग्नो S हं रसातले
मज्जंतं मां करे धृत्वा सूध्दर त्वं रमे द्रुतम् ||२२||

अर्थ – गरिबी आणि संकटे यांनी भ्यालेला,तसेच प्रपंचाच्या तापाने पीडलेला असा मी तुझ्यापाशी आलो आहे,तेव्हा तुझ्या सहज कृपाळू स्वभावानुसार मला तात्काळ प्रचुर धन दे आणि धनवंत कर. ||१७||

आई हरिप्रिये ! नर्धन असा मी तु झ्या जवळ आलो आहे तेव्हा मजाकडे दृ ष्टी टाक.हे लक्ष्मी, लौकर वस्त्रे, सोने आणि उत्कृष्ट प्रकारचे अन्न माझ्या हाती दे. ||१८||

हे लक्ष्मी, तूच आई अन् तूच बाप, तूच भाऊ आणि मित्र तसेच विद्दा ही तूच आहेस. ||१९||

हे देवांची स्वामिनी आणि जगताच्या माते महालक्ष्मी, मला तारून ने ! दारिद्र्यां मधून मला शीघ्र गतीने बाहेर काढ. ||२०||

हे जगताच्या आधारभूत अशा तुला नमस्कार, तुला नमस्कार, पुन्हा पुन्हा नमस्कार. हे धर्माला आधारभूत अस णा ऱ्या तुला नमस्कार आणि संपत्ती देणाऱ्या तुला नमस्कार. ||२१||

मी दारिद्र्य रुपी समुद्रात बुडालो आहे.मी पार रसातळाला गेलो आहे. यात ग टांग ळ्या खाना ऱ्या मला हे रमे, तू हाती धर आणि त्वरेने माझा उध्दार कर. ||२२||

%d bloggers like this: