आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 24, 2011

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

|| सर्वप्रहनायुध ॐ नाम इति ||

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मन: |
नाम्नां सहस्त्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ||१२१||

य इदं श्रुनुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् |
नाशुभं प्राप्नुयात्किउचित्सो S मुत्रेह च मानव: ||१२२||

विदान्तगो ब्राह्मण: स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत् |
वैश्यो धनसमृध्द स्या च्छुद्र: सुखमवाप्नुयात् ||१२३||

धर्मार्थी प्राप्नु ध्दर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् |
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्प्रजाम् |१२४||

भक्तिमान्य: सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानस: |
सहस्त्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत् ||१२५||

यश: प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च |
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय: प्राप्नोत्यानुत्तमम् ||१२६||

न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति |
भवत्यरोगो द्दुतिमान्बलरुपगुणान्वित: ||१२७||

रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बध्दो मुच्येत बन्धनात्
भयान्मुच्येत भितस्तु मुच्येतापन्न आपदः || १२८ ||

दुर्गाण्य तितर त्याशु पुरुष: पुरुषोत्तमम् |
स्तुवन्नामसहा स्त्रेण नित्यं भक्तिसमन्वित: ||१२९||

वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायण: |
सर्वपापविषुध्दात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ||१३०||

%d bloggers like this: