आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 25, 2011

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्दते क्वचित |
जन्म मृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ||१३१||

इमं स्तवमधियान: श्रध्दाभक्तिसमान्वित: |
युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभि: ||१३२||

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मति: |
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ||१३३||

द्दौ: सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधि: |
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मन: ||१३४||

ससुरासुरगन्धर्वं सयाक्षोरगराक्षसम् |
जगव्दशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ||१३५||

इनदियाणि मनो बुध्दि: सत्वं: तेजो बलं धृति: |
वासुदेवात्मकान्याहु: क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ||१३६||

सर्वागमानामाचार: प्रथमं परिकल्पते |
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्यत: ||१३७||

ऋशय: पितरो देवा महाभूतानि धातव: |
जड.ग माजड्.ग मं चेदं जगन्नारायणोभ्दवम् ||१३८||

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्दा: शिल्पादि कर्म च |
वेदा: शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् ||१३९||

एको विष्णुर्महद् भूतं पृथग्भूतान्यनेकश: |
त्रील्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भुड्. क्ते विश्वभुगव्यय: ||१४०||

इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् |
पथेद्द इच्छे त्पुरुष: श्रेय: प्राप्तुं सुखानि च ||१४१||

विश्वेश्वरमजं देवं जगत: प्रभवाप्ययम् |
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न यान्ति पराभवम् ||१४२||

ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्रयां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके
पर्वणि भिष्मयुधिष्ठरसंवादे श्रिविष्णोर्दिव्यस्त्रनामस्तोत्रम् ||
हरि: ॐ तत्सत् ! हरि: ॐ तत्सत् !! हरि ॐ तत्सत् !!!

*****

%d bloggers like this: