आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 17, 2011

चांगल वाटतं.!

घंटा : देवळातील किंवा घरातील देवातील घंटा वाजविली की आवाज चांगला ऐकु येतो ऐकावा वाटतो.! चांगल वाटतं.!
चांगला घंटा चा आवाज ऐकायला चांगल वाटतं ऐकायला छान वाटतं घंटा चा आवाज ऐकायला चांगल वाटतं .!
तबला : तबला याचे बोल ऐकायला चांगल वाटतं.छान वाटतं तबला याचे बोल ऐकायल चांगल वाटत.!
हर्मोनियाम: पेटी चे सुर ऐकायला चांगल वाटतं पेटी चे सुर ऐकायला छान वाटतं हारमोनियम चे सुर ऐकायला चांगल वाटतं .!
तंबोरा : तंबोरा लावतांना आलाप ऐकाताना चांगल वाटतं तंबोरा व गाण ऐकतांना चांगल वाटतं गाण ऐकतांना छान वाटतं चांगल वाटतं.!
तंबोरा व गाण ऐकतांना चांगल वाटतं.!
वीणा: वीणा ऐकतांना चांगल वाटतं वीणा ऐकतांना छान वाटतं वीणा ऐकताना
चांगल वाटतं !

DSCF1837  harmonium

DSCF2161

%d bloggers like this: