आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 7, 2012

वाहन

वाहन : सायकल लहान मुलांची तीन चाकी सायकल असते शाळा कॉलेज मुला मुलींची सायकल दोन चाकी असते. मोटर सायकल फटफटी दोन चाकी असते. स्कूटर तीन चाकी असते. बस चार चाकी असले तरी मागील चाक दोन दोन चाक लावतात. रेल्वे प्रत्येक डबा ला दोन चाक असतात. रस्ता नीट करणे बुलडोझर याला तीन मोठे मोठे गोल चाक असतात. बैलगाडी याला दोन लोखंडी चाक असतात. गाडीला चार चाक असतात.

विमान याला तीन चाक असतात. हातगाडी ला चार लोखंडी चाक असतात. ट्रक याला चार चाक असून मागील चाक दोन दोन असतात.

प्रत्येक वाहन चालविणारे वेगवेगळे व्यक्ती माणस असतात. तरी पण प्रत्येक माणूस व्यक्ती व्यवस्तीत वाहन चालवितात.

प्रत्येक वाहना च्या व्यक्ती ला हात दाखवून पुढे जाण्यास सांगतात.

हे प्रत्येक वाहनं चालकाचे कौशल्य आहे.

वाहन चालकांनी वाहन नीट चालविल्यास कोणता ही अपघात होणार नाही व देश जग नीट राहील याची सर्व वाहन चालकांनी काळजी दक्षता घेतली की कांहीच देश व जगात वाहन चालकां ना व इतर सर्वाना काहीच त्रास नाही.

Roadroller

%d bloggers like this: