आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 11, 2012

पुरुषांचे राहणीमान

ॐ 

पुरुषांचे राहणीमान : पुरुष धोतर कुडता (सदरा) घालातातं. कोट पण घालतात.डोक्यावर टोपी काळी किंवा पांढरी घालतात. फेटे पण बंधतात. फेटे बांधण्याचे खूप प्रकार आहेत. मध्ये गोल ठेवून मोठा काना पर्यंत फेटा बांधतात.कोणी पाठीवर फेटाचा भाग सोडून डोक्यावर काना पर्यंत फेटा बांधतात.कोणी फेटा चा मध्ये पातळ भाग ठेवून गोल फेटा बांधतात. तयार गोल ऊभे फेटे बांधतात.कोणी ह्याट डोक्यावर वापरतात. हल्ली कांही पुरुष च असे राहतात. लग्न व समारंभ याला सर्रास फेटे बांधण्याची पध्दत आहे. बिकबाळी हातात अंगठी हातात व पायात कड घालतात. नंतर पुरुष पायाजामे सदरा वापरत. नंतर पुरुष घड्याळ गळ्यात साखळी वापरायला लागले. नंतर पुरुष शर्ट प्यंट घड्याळ गळ्यात साखळी हातात. अंगठी मनगटात शाखळी किंवा कड वापरायला लागले घरोघरी अजुन ही धोतर सदरा टोपी असतोच.

%d bloggers like this: