आपले स्वागत आहे!

बुध्दिबळ !

बुध्दिबळ

बुध्दिबळ : बुध्दिबळ बुध्दिबळ खेळणारे यांना बुध्दिबळपटू म्हणतात.
काळे व पांधरे घर असतात ३२ बत्तीस पांढरे घर व ३२ बत्तीस काळे घर असे असतात.
काळे पांढरे घर दोन्ही मिळून ६४ चौंसष्ठ घर असतात.
पांढरा राजा काळा काळ्या घरात असतो. काळा राजा पांढरा पांढऱ्या घरात असतो.
राजाच्या उजवा हात ला घरात वजीर असतो वझीर असतो. उंट एक काळा घरात व पांढऱ्या घरात असतो.
एक राजाच्या शेजारी व वझीर च्या शेजारी घरात उंट असतो उंट च्या शेजारी काळा व पांढऱ्या घरात घोडा असतो.
पांढऱ्या घरात व काळ्या घरात हत्ती असतो. प्यादी ८ आठ असतात.पांढऱ्या व काळ्या घरात असतात.
बुद्धिबळ पट लावतांना उजवा हात याला पांढरे घर असते.
राजा तिरपा सरळ एक घर चालतो. वझीर सरळ कितीही घर चालतो. उंट तिरपा एक घर चालतो.घोडा अडीच घर चालतो.
हत्ती सरळ किती ही घर चालतो.पाद पादी एक घर सरळ चालते.
अशा प्रकारे बुद्धिबळ खेळ आहे.
तसेच वाघ शेळी चा एक खेळ आहे.चार ४ वाघ (चार उंट ) एकत्र मधल्या घरात असतात. व शेळी म्हणजे सर्व प्यादी
कडेच्या घरात असतात.वाघ एक घर चालतो. व प्यादी एक घर चालतात.शेळी वाघांना बांधून अडकवून ठेवतात .
वाघ अडकत नाही असा हा बुद्धिबळ चा दुसरा खेळ आहे.
मी लहान पाणी माझा भाऊ डॉ शरद यांच्या बरोबर खेळत असे..आता आमची मूलांनी कॉलेज मध्ये असतांना
घरात बुध्दिबळ पट सोंगट्या आणल्या तेवेळेला मी मुलां च्या बरोबर राजा वझीर हा खेळ खेळले आहे.
मला थोडीफार बुध्दिबळ याची माहिती आहे.जुना पट व सोंगट्या आज ही घरात आहे. याच मला खूप चांगल वाटत आहे.


 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: