आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 10, 2012

येशू

                                    ॐ
येशू : येशू म्हणाला ” स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व आधिकार मला
दिला आहे.यासतव तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांस शिष्य करा.
त्यास पित्याच्या पुत्राच्या व पवित्र आम्याच्या नामानें बाप्तिसमा द्दा.
जे सर्व कांही मीं तुम्हास आज्ञापिले ते पाळावयास त्यांस शिकवा.जो
विश्वास धरितो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचें तारण होईल,आणि जो विश्वास
धरित नाहीं तो दंडास योग्य ठरेल. आणि विश्वास धारणाऱ्या बरोबर ही चिन्हे
असत जातील, ते माझ्या नामाने भूतें काढतील, नव्या नव्या भाषा बोलतील ,
सर्प उचलतील, व कोणताहि प्राणघातक पदार्थ प्याले तरी तो त्यांस बाधणारच नाही;
त्यांनी दुखणाइतांवर हात ठेविले म्हणजे ते बरे होतील. युगाच्या समाप्ती पर्यंत मी
सदोदित तुम्हांसबरोबर आहे.

                        DSCF0533

%d bloggers like this: