आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 5, 2012

ॐ श्रीसवितासूर्यनारायण नम:

                 ॐ
ॐ श्रीसवितासूर्यनारायण नम: |
मित्र रवि सूर्य भानु खग पूष हिरण्य गर्भ
मरीचयादित्य सवित्रर्कभास्करेभ्यो नमो नम: |
नमस्कार घालून झाल्यावर खालील श्र्लोक म्हणावे व
तीर्थ घ्यावे.
आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने |
जन्मान्तरसहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते || १ ||
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् |
सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम् || २ ||
अनेन व्दादश नमस्काराख्येन कर्मणा
श्रीसावितृसूर्यनारायण: प्रियताम् |

%d bloggers like this: