आपले स्वागत आहे!

      ॐ
श्रीमंगळागौरीची आरती
जयदेवी मंगळागौरी || ओंवाळीन सोनियाताटीं ||
दिवे माणिकांच्या वाती ||हिरेया मोती ज्योती || धृ o ||
मगंलमूर्ती उपजली कार्या || प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया ||
तिष्ठली राजाबाली || अयोपण द्दावया || जय o || १ ||
पूजेला ग आणिती जाइजुइच्या कळ्या सोळा तिकटी सोळा दुर्वा ||
सोळा परीची पत्री || जाई जुई आबुल्या || शेवंती नागचाफे ||
पारिजातकें मनोहर || गोकर्ण महाफुलें || नंदेटें तगरें ||
पूजेला ग आणिली जय o ||साळीचे तांदूळ मुगाची डाळ ||
आळणी खिचडी रांधिती नार || आपुल्या पतीलागीं ||
सेवा करिती फार || जय o || ३ ||डुमडुमें डुमडुमें वाजंत्री वाजती ||
कळावी कांकणें गौरीला शोभती || शोभती बाजुबंद ||
कानीं कापांचे गवे || ल्यायली अंबा शोभे || जय o || ४ ||
न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली || पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ||
स्वच्छ बहुत होऊनी || अंबा पुजूं लागली || जय o || ५ ||
सोनियाचे ताटी घातिल्या पंचारती || मध्यें उजळती कापुराच्या वाती ||
करा धूप दीप || आतां नैवेद्द षडूस पक्वानें || ताटीं भरा बोनें जय o ||६ ||
लवलाहें तिथें कासी निघाली || माउली मंगळागौर भिजवूं विसरली ||
मागुती परतुनिया आली || अंबा स्वयंभू देखिली || देऊळ सोनियाचें ||
खांब हिरीयांचे || वरती कळस मोतियांचा || जय O || ७ ||

                           DSCF2711  DSCF2710

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: