आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 25, 2012

नैवेद्द

                                            ॐ
नैवेद्द : कुकरच्या भाड्यांत बाऊल भर तांदूळ घेतले. पाणी घातले.
धुवून घेतले.ठेवले.दुसऱ्या भाड्यांत तूर डाळ बाऊल भर घेतली.
तूरडाळ धुतली.पाणी घातले.हळद घातली.टाकली.कुकर मध्ये पाणी
घातले.हळद टाकलेली पाणी घातलेले पातेले ठेवले.त्यात दुसरे पातेले
तांदूळ पाणी याचे ठेवले.कुकर ला कुकरचे झाकण लावले. शिट्टी ठेवली.
गॅस पेटवून कुकर ठेवला.चार ४ पाचं ५ शिट्टी दिल्या.कुकर गार करू दिला.
तुरीचे डाळीचे हळद घातलेले वरण मध्ये थोड पाणी घातले.मीठ घातले.
हिंग घातले.असे साधवरण तयार केले.एका डिश मध्ये मीठ लिंबू मिठाच्या
डाव्या बाजूला ठेवले.कोणी उजव्या बाजूला पण ठेवतात.तील लाल तिखट मीठ
हिंग हळद सर्व एकत्र बारीक केलेली चटणी लिंबू याच्या खाली वाढली.ठेवली.
तूप साखर याची वाटी ठेवली.मुठ न करता भात वाढतात तसा भात वाढला घातला.
दोन ठिकाणी वाढला. एका भात ह्यात तुरीचे डाळीचे मीठ हळद हिंग घातले वरण वाढले.
घातले.त्यात तूप वाढले.घातले. दुसरा भातात दही दूध मीठ वाढले.घातले.
देवाला नैवेद्द दाखवित असतांना मीठ वाढत नाहीत,व जेवतांना मीठ वाढून नंतर सर्व पदार्थ
वाढतात.मी मीठ वाढले आहे.अशा प्रकारे वरण भात तूप मीठ व दही दूध भात मीठ लिंबू
तील चटणी तूप साखर याचा नैवेद्द केला. वाढला.दिला.झाला.

dscf27193  DSCF2910

DSCF2945  DSCF2946

प्रा र्थं ना प्रार्थना मंत्रपुष्पांजली


प्रा र्थं ना
जाणें न आवाहन वा विसर्जंन | पूजा न जाणें तव तो जनार्दंन |
जाणें कांही तुजविण ईंश्र्वरा | क्षमा करावी मज दिन पामरा || १ ||
गेलेच पाप मम दु:खहि सर्वं गेलें | दारिश्र्च सर्वही तुवां विलयासी नेलें |
संपत्ति सौख्य सगळें क्षणीं यते हाता | कारुण्यसिंधु तुजला नयनीं पाहतां || २ ||
मंत्रहीन क्रियाहीन | भक्तिहीन असे तरी ||पूजाही आदरे सेवी| पूर्ण मागोनि अंतरी ||३ ||
अपराध सहस्त्रे जी प्रत्येही घडत करीं || दास मानूनि पायांचा परमेश क्षमा करी || ४ ||
रूपा देईं जय देईं | यशा देई बघीं भरी || सौभाग्य दे सुतांते दे | पूर्ण काम मला करीं || ५ ||

प्रार्थना
घालीन लोटांगण वंदीन चरण | डोळ्यांनी पाहीन रूप तुझें |
प्रेमें आलिंगन आनंदे पूजीन | भावे ओवाळिन म्हणे नामा || १ ||
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बधुंश्र्च सखा त्वमेव |
त्वमेव विद्दा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव || 2 ||
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुध्द्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् |
यद्दत्सकलं परस्मै | नारायणायेति समर्पयामि || ३ ||
अच्युत केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदर वासुदेव हरिम् |
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे || ४ ||
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || ५ ||

मंत्रपुष्पांजली
ॐ यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथामान्यासान्
ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा: ||
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |
स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्र्वरो वैश्रवणो ददातु |
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम: | ॐ स्वस्ति साम्राज्यं
भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं
संमतपर्या ईस्यात् सार्वभौम: | सार्वायुष आंतादापरार्धाiत् |
पृथिव्यै समुद्रपर्यंतया एकराळिति | तदप्येष श्लोको s भिगीतो मरुत:
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् ग्रहे | आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्र्वेदेवा :
सभासद इति ||
|| समाप्त ||

                             dscf27193

नैवेद्दारती नीरांजन आरती कर्पूंरारती


नैवेद्दारती
जय देव जय देव विठाबाई |पक्वान्नाची सिध्दी अर्पी तुज ठायीं || धृ o ||
षडूसपक्वाने ही अर्पित तुज माई |कृपा करुनी ती तूं मान्य करुनि घेई ||
तृप्ती सर्व जीवा जेवितां तूं आई | जीवन संर्वाचे जीवन संर्वाचे हें असें तच पायीं || १ ||
आनंदें भोजन करावें आतां | येथेच्छ जेवूनी उच्छिष्ट उरतां ||
प्रसाद तो देईं अपुल्या भक्तां || हेंचि मागे ठेवुनि चरणीं माथा ||
जय देव जय देव || २ ||

नीरांजन आरती
पंचप्राणांचें नीरांजन करुनी | पंचतत्वें वाती परिपूर्ण भरुनी ||
मोहममतेचें समूळ भिजवोनी | अपरोक्ष प्रकाश दीप पाजळोनी ||१||
जय देव जय देव निरांजन | निरांजन ओवाळूं तुझिया समचरणा || धृ o ||
ज्वाला ना काजळी दिवस ना राती सदोदित प्रकाश भक्तीनें प्राप्ती ||
पूर्णांनंदे घालों बोलों मी किती | उजळों हे शिवराम भावे ओवाळीती |
जय देव जय देव जय निरांजना || २ ||


कर्पूंरारती
कर्पूरगौरा | करुणावतारा | संसारसारा | भुजगेद्रहारा |
सदा रहासी हृदयारविंदीं | भवा | भवानीसह तूज वंदी || १ ||

      dscf27193 DSCF2918

ॐकार वंदना

ॐ 

ॐकार वंदना 

भद्र भाद्रात प्रथमईशा लवूनी करतो वंदना 

तू शिवांकित गौरीवंदन पूर्ण साकार कामना 

दैवभास्करा कमलावरा मी करितो आवाहना 

रत्नजडीत किरीटधारी पूर्ण तूं चंद्रानना 

सूर्यप्रभा नयाने झरे तोषविसी या मना 

स्वरूप सुंदर कर्ण गजसे कर उदार सज्जना 

ॐकार उदरा मूषकधारा वर्णनी जो माईना

सकल विद्दा जाणिता तो सकल कला संयोजना 

अंतरीचे रूप मोहक सारखे लुचते मना 

तूंच इच्छा तूंच कर्ता तूंच साक्षात विश्वना 

विश्वातले मांगल्य तूंची साकार व्हावे पूजना 

भद्र भाद्रात प्रथम ईशा लवूनी करतो वंदना 

२४.८.९० श्रीकांत चिवटे

सर्व ओळीत शेवटी ना आले आहे.

DSCF2719

%d bloggers like this: