आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 5, 2012

रुद्राक्ष ८

                           ॐ
      रुद्राक्ष
शेवटी अंतर्ज्ञानाने त्याला रुद्राक्ष शिवाज्ञेने तेथे आल्याचे
कळले तेव्हा त्याने भगवंतांना रुद्राक्षाला आवरण्याची विनंती
केली. श्रीकृष्णाच्या विनंतीस मान देऊन आपले दिव्य त्रिशूळ
त्याचे स्वाधीन केले व ते ईशान्येला फेकून रुद्राक्षाचा वध
करण्यास सुचविले. त्याप्रमाणे श्रीकृष्णाने निमिषार्धात त्याचा
वध केला;परंतु मरताना रुद्राक्षाने श्रीकृष्णाकडून वर मागून
घेतला,की जो कोणी माझे स्मरण करून आपल्या उपास्य
दैवताची उपासना करेल त्याला त्वरित फलप्राप्ती व्हावी.
रुद्राक्षाचे रक्त जेथे सांडले तेथे कालांतराने रुद्राक्ष वृक्षाची
उत्पत्ती झाली.
आणखी एक वेगळीच कथा म्हणजे भगवान शंकराने
तांडवनृत्य करताना आपला तृतीय नेत्र किंचित काळ
उघडला तेव्हा त्यातून अद् भुत असे ज्योतीकिरण सर्वत्र
पसरले.हा डोळा मिटण्याच्या प्रक्रियेत जे किरण
पृथ्वीतलावर पडले तेथे रुद्राक्ष वृक्षांची उत्पत्ती झाली.
रुद्राक्ष व रुद्र यांचा परस्परांशी घनिष्ठ संबंध आहे.
याचे कारण असे,की रुद्राक्षाची उत्पत्ती रुद्रापासून झाली
या विचाराशी वैदिक वाड्.मय सहमत आहे.

        DSCF2991

रुद्राक्ष ७

                         ॐ
       रुद्राक्ष
तिसरी एक कथा अशी,की पांडवांनी अश्र्वमेघ यज्ञप्रसंगी
सोडलेला श्यामकर्ण अश्र्व, भगवान शंकराने मदनाला ज्या
ठिकाणी जाळले होते,त्या मदन देशाच्या मदनावती नामक
राजधानीत पोहोचला असता तेथील असुर राजा मदनभद्र याने
तो पकडून युध्दाचे आव्हान स्विकारले.युध्दात राजा मदनभद्र
व राजपुत्र मदनधूर्मा मारले गेले.असुर राजमाता मदनमंजिरी
ही देवी पार्वतीची उपासक होती. साहजिकच तिने तिच्यामार्फत
भगवान शंकरांची तातडीने मदत मागितली. स्त्रीहट्टाचा आदर
करण्यासाठी शंकराने आपली एक जटा उपटून जमिनीवर
आपटताच एक विक्राळ दाढांचा महाभयंकर वीरपुरुष उत्पन्न
झाला व हात जोडून आज्ञा मागू लागला. शंकराने त्याला
‘ रुद्राक्ष ‘ असे नाव देऊन राणी मदनमंजिरीस साहाय्य
करण्याची आज्ञा केली.
रुद्राक्ष युध्दभूमीवर पोहोचल्यावर त्याने
‘ न भूतो न भविष्यति | ‘ असा पांडव
सैन्यात हाहाकार माजविला अनेक
वीरांना थेट यमसदनी पाठविले.
अर्जुनासह पांडवांना तो रुद्राक्ष आवरेना
तेव्हा श्रीकृष्णाने हनुमंताचे स्मरण करून त्याला
पाचारण केले. त्याने बघता बघता राणी मदनमंजिरीचा
वध केला; परंतु रुद्राक्ष काही त्याच्या ताकास तूर लागू देईना.
तेव्हा श्रीकृष्णाने आपले सुदर्शन चक्र त्याच्यावर सोडले.
रुद्राक्षाने ते चक्र गिळून टाकल्याचे पाहून भगवान् श्रीकृष्णही
हतबुध्द झाला.

      DSCF2991

%d bloggers like this: