आपले स्वागत आहे!

राग – दुर्गा

                                           ॐ
राग – दुर्गा
आरोह – सा रे म प, ध s सा
अवरोह – सा ध प, म s रे s सा
पकड – धं सा रे मरे, ध s रे s सा
विस्तार – ताना
१ ) सारेमपधपमरेसा , धपमरेसा (३) वेळा घेणे – धरे s सा
२ ) म प ध सा ध प ध प , मपधपमरेसा – (३) वेळा घेणे
३ ) सारेमपधसा धप // मपधप मरेसा – (३) वेळा घेणे
४) सारेमम रेम पप मप धध प ध सासा
सा s सा धप ध s धपम प s पमरे म s म रे सा (३) वेळा घेणे
५ ) रेम (४)रेमरेसा धंसा // धासा (४) धसाधपमप
रेम (४) रेमरेरेसा धं सा (३) रे सा –
८ मात्र त्रिताल
३ ४ ५ ६ ७ ८
म पप धप / म s रे सा / सा रेरे म
१ २
ध s धप
अंतरा – ३
मपपमप , ध s ध सा s सा सा धरेरेसा ,, २ वेळा घेणे
धसासा ध रे सा धप , म पंप म ध प म रें – ३ मात्रे पासून गत घेणे
पेस्ट मध्ये ताल याचे आकडे सरकतात .तरी ते सतार वाजवितांना माहीत आहेत.

          DSCF3120

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: