आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 27, 2013

श्रेष्ठांच्या मुलांना समर्थांनी पत्राव्दारे केलेले उपदेश

                                   ॐ

श्रेष्ठांच्या मुलांना समर्थांनी पत्राव्दारे केलेले उपदेश

बरे सत्य बोला यथातथ्य चालां | बहु मानिती लोक तेणे तुम्हाला |
धरा बुध्दि पोटी विवेके मुले हो | बरा गुण तो अंतरामाजी राहो || १ ||
सदा दात घासोनि तोंडा धुवावे | कळाहीन ते शुद्रमुखी नसावे |
सदा सर्वदा येत्न सोडू नये रे | बहूसाळ हा खेळ कामा नये रे || २ ||
दिसामाजी काही तरी ते लिहावे | प्रसंगी अखंडीत वाचीत जावे |
गुणश्रेष्ठ उपास्य त्यांचे करावे | बरे बोलणे सत्य जीवी धरावे || ३ ||
बहू खेळ खोटा सदालस्य खोटा | समस्तांसी भांडेल तोचि करंटा |
बहुता जनालागी जीवी भजावे | भल्यासंगती न्याय तेथे भजावे || ४ ||
हिशेबी सदा न्याय सांडू नये रे | कदाचित् अन्याय होता धका रे |
जनी सांडता न्याय रे दु:ख होते | महासूख ते ही अकस्मात जाते || ५ ||
प्रचीतीवीणे बोलणे वेर्थ वाया | विवेकेवीणे सर्वही दंभ जाला |
बहु सज्जला नेटका साज केला | विचाराविणे सर्वही वेर्थ गेला || ६ ||
वरी चांगला अंतरी गोड नाही | तया मानवाचे जिणे वेर्थ पाही |
वरी चांगला अंतरी गोड आहे | तयालागी कोणीतरी शोधिताहे || ७ ||
सदा अंतरी गोड ते सांडवेना | कदा अंतरी ओखटे देखवेना |
म्हणूनी वरा गुण आधी धरावा | महाघोर संसार हा निसरावा || ८ ||
भला रे भला बोलती ते करावे | बहुता जनांचे मुखे येश घ्यावे |
परी शेवटी सर्व सोडोनी द्दावे | मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे || ९ ||
बरा ओखटा सर्व संसार जाला | अकस्मात येईल रे काळघाला |
म्हणोनि  भले संगती चाला | दास तो बोधिताहे मुलाला || १० ||

     *         *          *        *         *        *         *       *

DSCF3963 DSCF3962

%d bloggers like this: