आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 30, 2013

जिबली

जिबली

खेळ जिबली आहे जमीन किंवा फरशी मध्ये उड्या मारुन खेळतात.

एक १  चौकोन फरशी करायची दोन चौकोन २ एकाखाली एक फरशी करायची.
तीन ३ चौकोन फरशी करायची. चौथी ४ फरशी मध्ये ४ / ५ चार / पाचं असे दोन
करायचे. सहा ६ एक फरशी पुर्ण करायची. सात वह्या फरशी त सात / आठ
७ / ८ असे दोन करायचे.

मातीत पूर्वी काडीने रेषा मारत असतं आम्हि.

दगड टाकून लंगडी ने प्रत्येक चौकोन मध्ये जाणे नतंर दगड टाकून
४ / पाचं फरशी त दोन्ही पाय ठेवणे.
परत सहा ६ फरशी त दगड टाकून एक लंगडी घालून जाणे.
परत दगड टाकून दोन्ही पाय सात / आठ ७ / ८ फरशी त दोन्ही पाय टाकणे .
एक डाव केला जातो.

आमच्या सोसायटी तं मूल म्हणजे नातवंड असे  खेळ जिबली खेळतात
ते इंग्रजी आकडे घालतात.

बघायला मजा वाटते व मुलांना उंच व लांब लांब पाय टाकत असल्यामुळे
व्यायाम पायात ताकद नक्की चं येते.

IMG_0099[1]

IMG_0100[1]

%d bloggers like this: