आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 1, 2018

अन्नपूर्णा स्तोत्र

नित्यानन्दकरी वराS भयकरी सौंदर्यरत्नाकरी
निर्घुताखिलघोर पावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी |

प्रालयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरीमातान्नपूर्णश्वरी || १ ||

नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी
मुक्ताहारविलम्बमानविलसव्दक्षोजकुंभातरी |

काश्मीरागुरुवासिता रुचिकरा काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबकरी मातान्नपुर्णेश्वरी || २ ||

योगानन्करी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चन्द्राकार्नलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी|

सर्वैश्वर्यसमस्तवांछितकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपालंबनकरी मातान्न्पुर्णेश्वरी || ३ ||

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमाश.ड.करी
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ॐकारबीजाक्षरी |

मोक्षव्दारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ४ ||

दृश्यादृश्य प्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लिलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाड.कुरी|

श्रीविश्वेशमन: प्रसादानकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ५ ||

उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूश्वरी
वेणीनीलसमानकुंतलहरी नित्यान्नदानेश्वरी |

सर्वानंदकरी सदाशुभकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ६ ||

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शंभोस्त्रिभावाकरी
काश्मिरात्रीपुरेश्वरी त्रिनयनी नित्यांकुरा शर्वरी |

कामाकांक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ७ ||

देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी
वामा स्वादुपयोधराप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी |

भक्ताभीष्टकरी दशाशुभहरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ८ ||

चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी
चन्द्रार्काग्निसमानकुंतलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी |

मालापुस्तकपाशसांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ९ ||

क्षत्रत्राणकरी महा S भयकरी माता कृपासागरी
साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी |

दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || १० ||

भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतोत्यात्
सुतदुहितृकलत्रोपद्रवेणानुयातम् |

विलसदमृतदृष्ट्या वीक्ष्य विभ्रान्तचित्तम्
सकलभुवनमातस्त्राहि माम् ॐ नमस्ते || ११ ||

माहेश्वरीमाश्रितकल्पवल्लीमहंभवोच्छेदकरीं भवानीम् |
क्षुधार्तजायातनयाद्दुपेतसत्वामन्नपूर्णे शरणं प्रपद्दे || १२ ||

दारिद्र्यदावानलदह्यमानं पाह्यन्नपूर्णे गिरिराजकन्ये |
कृपाम्बुधौ मज्जय मां त्वदीये तवत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिम् || १३ ||

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शड.करप्राणवल्लभे |शंकरप्राणवल्लभे |
ज्ञानवैराग्यासिध्दयर्थं भिक्षां देहि च पार्वती || १४ ||

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर : |
भान्धवा: शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ||१५ ||

इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितमन्नपूर्णास्तोत्रम् सम्पूर्णम् |

IMG_0892[1]

24068022_913709018805869_8224638650111184842_n

नविन पर्स

नविन पर्स आणली. आमसुली रंग

पुणे येथे जावयाचे आहे.

IMG_1033[1]

IMG_1036[1]

%d bloggers like this: