आपले स्वागत आहे!

Archive for the ‘कोल्हापूर’ Category

श्री वट सावित्री ची आरती

                          ॐ 

श्री वट सावित्री ची आरती 

अश्र्वपती पुसता झाला || नारद सांगताती तयाला ||

अल्पायुषी सत्यवंत || सावित्री नें प्रणीला ||

आणखी वर वरी बाळें || मनीं निश्र्चय जो केला ||

आरती वड राजा || १ || दयावंत यमदूजा || 

सत्यवंत ही सावित्री || भावे करीन मी पूजा ||

आरती वड राजा || धृ o || ज्येष्ठ मास त्रयोदशी ||

करिती पूजन वडाशी || त्रिरात्र व्रत करुनिया ||

जिकीं तूं सत्यवंता शी || आरती वड राजा || २ || 

स्वर्गावरी जाऊनिया || अग्निखांब कचळीला || 

धर्मराज उचकला || हत्या घालील जिवाला || 

येई गे पतीव्रते पती नेइ गे आपुला || 

आरती वड राजा || ३ || जाऊनीया यामापाशी || 

मागतसे आपल्या पती || चारी वर देऊनीया || 

दयावंत द्दावा पती आरती वड राजा || ४ || 

पतिव्रते तुझी कीर्ती || ऐकूनी नारी || 

तुझी व्रते आचरती ॥ तुझी भुवने पावती || 

आरती वड राजा || ५ || पतिव्रते तुझी स्तुती || 

त्रिभुवनी ज्या करिती || स्वगीं पुष्प वृष्टी करुनिया || 

आणिलासी आपुला पती || अभय देऊनीया || 

पति व्रते तारी त्यासी || आरती वड राजा || ६ || 

            || श्रीकृष्णार्पणमस्तु || 

 

    DSCF3997 DSCF4008

सत्यवान – सावित्री कथा

                                       ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

        कांही क्षणा नंतर घोड्या च्यां टापाचा आवाज ऐकू येऊ लागला 

द्दुमत्सेन राजाच्या जयजय काराने सारे आसमंत दुमदुमू लागले 

वाद्दे वाजू लागली. ते सर्वजण बाहेर येऊन पाहताच त्यांच्या राज्याचा प्रधान सेनापति व सैन्य तिथे येऊन पोहचले. त्याचे राज्य हिरावून घेतलेल्या शत्रूला जिंकून द्दुमत्सेन राजा आणि त्याच्या परिवार सह

राज्यात घेऊन जाण्यासाठी ते तिथे आले होते. सावित्री च्या पुण्याई ने तिने यमधर्म कडून मिळवलेल्या वाराप्रसादा मुळे हे सारे घडून आले होते   द्दुमत्सेन राजाचा सर्व परिवार सत्यवान व सावित्री या सर्वांना रथात बसवून वाजता गाजत मिरवणूक सन्मानपूर्वक त्यांनी शाल्व देशांत नेले . 

सत्यवान याला राज्याच्या सिंहासनी बसविले. 

सावित्री चे पिताश्री राजा अश्र्वपती राज्यारोहण समारंभ यास उपस्थित राहून 

राजा सत्यवान व राणी सावित्री देवी यांना नजराणा दिला. 

राजा अश्र्वपति ला पुत्र प्राप्ती झाली . 

पतिव्रता धर्मा मुळे सावित्री अखंड सौभाग्य वती पुत्र वती बनली . 

पातिव्रता पतिव्रता च्या सामर्था वर तिने पितृ कुळा चा व पति कुळा चा नाव लौकिक केला , उद्धार केला. सावित्री स्री जाती ला आदर्श बनली. 

जगात अजरामर झाली. 

लोमेश ऋषी नी ही कथा पांडव तीर्थ यात्रा करीत असतां धर्मराजा ला सांगितली . 

‘ श्री पांडव प्रताप ‘ या महान ग्रंथाच्या अठ्ठा विसाव्या अध्यायात ही कथा आली आहे 

                *                     *                      *                      *                        *

 

                               DSCF3997

सत्यवान – सावित्री कथा

                                          ॐ

सत्यवान – सावित्री कथा 

 

वट सावित्री 

           स्वर्गातील देव ते दृश्य पाहात होते. देवांनी स्वर्गातून सावित्री वर 

पुष्पवृष्टि केली सावत्री ने जाऊन सत्यवान याच्या शरीरास स्पर्श करताच तो खडबडून जागा होऊन उठून बसला 

‘ सावित्री मी झोपलो असतां एक भयानक पुरुष येऊन मला ओढून घेऊन 

जाऊ लागला परंतु तुम् त्याच्या कडे गेलीस त्याचाशी बोललिश त्याने हातउंचावून तुला आशिर्वाद दिला व मला सोडून दिले. मी त्या स्वप्नात होतो 

तूं येऊन मला जागं केलं स ! ‘ सत्यवान म्हणाला 

‘ ते स्वप्न नव्हतं ते सत्य होतं !’ सावित्री सर्व वर्तमान सत्यवान यास सांगितले 

‘ सावित्री … मी अल्पायुषी असल्याचं भविष्य मला माहिती होतं , परतुं तूं आपल्या पातिवत्यच्या प्रभावाने यमधर्म माझे गेलेले प्राण परत आणलेस. धन्य आहेस तूं !’

सावित्री 

सावित्रिने वट वृक्ष याची मनोभावे पूजा केली त्याच्या समोर ही घटना घडली होती 

वट वृक्ष ला प्रदक्षिणा घालून तिने नमस्कार केला नंतर ती दोघं घरी गेली.सावित्रीयमाकडून मिळवलेल्या वरामुळे तिच्या सासरा यांना चांगले दिसू लागले त्यामुले 

त्याला अतिशय आनंद झाला परंतु लाकडे आणण्यास रानात सत्यवान व सावित्री गेले ते अजून परत कसे आले नाहीत म्हणून त्यांना काळजी वाटू लागली होती. 

इतक्यात त्यांनी सत्यवान व सावित्री यांना येतांना पाहिलं.रानातून येण्यास विलंब का लागला असं त्यांनी विचारल्या वरुन सावित्री नं त्यांना घडलेली सर्व हकिगत 

सांगितली ते ऐकुन त्याना परम हर्ष झाला

                  DSCF3997

सत्यवान-सावित्री कथा

                                            ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

           लग्न झाल्या नंतर सावित्री आपले सासू सासरे व पतिबरोबर 

त्याच अरण्यांत राहू लागली सासुसासरे यांची व पतिव्रता धर्माने आपल्या पती ची तिनें अतिशयच सेवा केली त्यामुळे सर्व देव तिच्यावर संतुष्ट झाले 

त्या पतिव्रतेच्म दर्शन घेण्या करतां ते सारे देव प्रयत्न करित असतं नारद मुनी ने सांगितलेला तो दु:ख याचा दिवस जवळ येऊन ठेपला तिला चिंता ती दोघं दिवस भर रानांत हिंडली परंतु त्यांना पुरेशी लाकडे मिळाली 

नाहीत तेव्हा ती दोघं कष्टी बनून एका वड याच्या झाडा खाली बसली    सावित्री मनांत एकसारखे ईश्र्वर याचे नाम : स्मरण करित होती वारंवार 

सत्यवान कडे पहात होती ती अतिशय घाबरली होती 

हळू हळू काळोख पडू लागला सत्यवान वड याच्या एका फांदीवर घाव मारु लागला तोच ती फांदी त्याच्या मस्तक वर जोरानं आपटून तो कोसळला 

सावित्री ने हंबरडा फोडला शोक केला 

       तो दिवस पौर्णिमा चा होता तिला ती काळ रात्र भासली स्वच्छ चांदणे पडले होते. यमराज तिथे आला. सत्यवान याचे प्राण 

घेऊन दक्षिण दिशेस जाऊ लागला 

सावित्रीने  उठून नमस्कार केला विनय पूर्वक विचारले ‘ महाराज कोण आपण ? ‘

यावर यमराज म्हणाले ‘ मी यमधर्म आहे ! तूं महान पतिव्रता आहेस म्हणुन तुझ्या पति चे प्राण नेण्या करिता मी स्वत: आलो आहे . तू पुण्यवान असल्या मुळे मी तुझ्या 

दृष्टी स पडलो .’

यमराज पुढे चालला तशी सावित्री सुध्दा त्याच्या मागून जाऊं लागली. त्यांनी तिला परत जाण्यास सांगितले तिची समजूत घातली तरी हि मागे फिरली नाहि तिची निस्सिम 

पतिभक्ति , उज्वल प्रशंसनीय पति निष्ठा व अलौकिक त्याग वृत्ति पाहून यमराज याने तिला पती च्या प्राण वाचुन दुसरा कांहिहि वर माग असे म्हटले , तेव्हा तिने 

आपल्या सासरे यांना दृष्टी द्दावी असा वर मागितला ‘ तथास्तु ‘ असे म्हणुन यमराज पुढे निघाला तरिहि ती फिरेना म्हणुन त्याने तिला आणखी एक वर माग असे सांगितले 

सावित्री ने दुसरा वर याला सासरे यांना राज्यप्राप्ति , व तिसरा वर याला निपुत्रीक ता याला पुत्र प्राप्ति व चवथा वर याला आपणास ह्याच जन्मात अखंड सौभाग्य व 

पुत्र लाभ व्हावा असे सांगितले 

‘ तूं सत्यवान याच्या शरीर याला स्पर्श करताच तो जिवंत होईल तुझा पिता याला पुत्रलाभ होईल तुला हि पुत्र संतती होईल तुमचे गेलेले राज्य परत तुमच्या

हाती येईल ‘ इतके बोलुन यमधर्म गुप्त झाला .

                        DSCF3997

सत्यवान–सावित्री कथा

                                              ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

       नारदमुनी चे हे उद्गार ऐकुन राजाने सावित्री ला स्पष्टपणे सांगितले कीं ,निवडलेला तो राजपुत्र आमच्या तोलामोलाचा नाहीं तुला योग्य असा नाही !’ तू दुसऱ्या वर याची निवड कर !’ यावर सावित्री ने सांगितले ‘ सत्यवान याला 

मी मनापासून वरले आहे त्याच्या शिवाय दुसरा पुरुष वारावा असाविचारा माझ्या 

मनांत कधीच येणार नाही ‘

  ‘ सावित्री, एक वर्षाने सत्यवान मृत्यु पावणारा आहे अशा अल्पायुषी युवकयाच्या रोबर लग्न के ल्याने दु:खी होशील तूं !माझ ऐक ! तूं त्यांच्या तून दुसरा पुरुष वरण्या चा 

विचार करा !’ नारदमुनी म्हणाले ,

‘ नाहीं तो विचार माझ्या मनांत कधीच येणार नाहीं जर माझ्या नशिबी वैभव असेल र ते कुणाशीहि लग्न केल्याने प्राप्त होईल च ,परंतु तसे नसेल तर सत्यवान याचे मरण तरी 

चुकेल . ‘ सावित्री ने सांगितले 

सावित्री सत्यवान शी लग्न करण्याचा निश्र्चय ऐकून नारद मुनी ने रुकार दिला ‘ ही न पतिव्रता होईल ! ‘ असे जाताना त्यांनी उद्गार काढले नंतर अश्र्वपति राजानेधुमत्सेन ची जाऊन भेट घेयाली आणि सावित्री सत्यवान शी लग्न लावून दिले

                                             DSCF3997

सत्यवान–सावित्री कथा

                                                       ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

फार प्राचीन काळी भद्र देशाचा अश्र्वपति या नांवाचा एक राजा होता त्याला कांही चं अपत्य नव्हते त्याने सावित्री देवीची आराधना केली .देवीच्या कृपा प्रसादाने त्याला एक कन्या झाली राजाने आपल्या त्या कन्ये चं नांव सावित्री ठेवले 

सावित्री रूपवान होती ती उपवर झाल्या वर तिला योग्य वर मिळण्यासाठि राजाने खूप प्रयत्न केला परंतु तिच्या मनासारखा वर मिळत नव्हता अखेर 

राजाने तिलाच आपल्या इच्छे प्रमाणे वर निवड ण्यास सांगितले तेव्हा ती पल्या सोबत सैन्य घेऊन बरेच देश फिरली त्यांत शाल्व देशाचा राजा ध्रुमसेन याचा राजपुत्र सत्यवान याला पाहुन त्याचाशी लग्न करण्यास तिने 

निश्र्चय केला तिने आपल्या पित्यास येऊन आपण सत्यवान या रूप संपन्न पराक्रमी राजकुमार यास वरले असल्याचे सांगितले .अश्र्वपति राजाला ते ऐकुन अत्यंत आनंद झाला तेवढया त नारदमुनी आले राजानें मुनिवर्यां ना 

ते वर्तमान सांगितले यावर नारदमुनी म्हणाले ‘ धुमसेन राजाला राज्य नाहिं त्याचे राज्य त्यांच्या भाऊ बंदानि हिरवुन घेऊन त्याच्या परिवारास अरण्यात हांकून दिले आहे शिवाय राजाचे डोळे गेलेले आहेत .राजकुमारा चं रूप हिच्या 

मनांत भरलं असेल , परंतु आपणास हा संबंध उपयोगी नाहीं |

                         DSCF3996

स्वातंत्र्य दिवस

   ॐ 

खूप दिवस पूर्वी मी एका ब्लॉग मध्ये 

एक देश याचा स्वातंत्र्य दिवस केला आहे 

कोणता देश हे मला आठवतं नाही व कोणता ब्लॉग ते पण आठवतं नाही 

ते मनांत राहील ! कोणता हि देश असो त्याचा स्वातंत्र्य दिवस करायला 

काय हरकत आहे असे लिहून तो ब्लॉग केलेला आहे 

मला पण वाटले आपल्या माहित आहे 

अमेरिका यांचा स्वातंत्र्य दिवस 4 जुलै ( 7 ) आही 

ह्यासाठी मी पण यंदा 

4 जुलै ( 7 ) 2013 साल ला अमेरिका यांचा स्वातंत्र्य दिवस 

माझ्या ब्लॉग मध्ये केला आहे

वाचन संस्कृती खूप चांगली असते 

 

              DSCF4006

तारिख 4.जुलै

                            ॐ 

दिनांक तारिख 4.जुलै ( 7 ) 2013 साल 

अमेरिका चा स्वातंत्र्य दिवस आहे                        

सर्व अमेरिका बंधु भगिनी राष्ट्रपती ओबामा 

             यांना सर्व शुभेच्छा !

 

नर्सोबा वाडी

                                            ॐ 

नर्सोबा वाडी 

मी कोल्हापुर येथे आले आहे 

मी देवी दर्शन घेतले आहे बरेच दिवस नंतर मला पाहुन भाजिवाले वाणी वाले 

सौ रांगोळी वाली पुस्तक याचे दुकान व ईतर जन परिवार मला भेटले एकदम आपल्या गावात आल्यामुळे मन चलबिचल व मन भरुन आले 

तसेच अमेरिका येथील बाग मध्ये आम्ही तबकडि खेळलो त्यांचे ई मेल मला आले त्यांना हि तबकडि खेळ खेळ तांना मजा वाटली त्यांनी आठवण ठेवून ई मेल केले मला बघा एकदा ओळख केली ति अमेरिका येथे व कसे मन राहते असे महत्व पूर्वक आहे 

मी नर्सोबा वाडी ला रिक्षा ने जा ऊ न आले 

रिक्षा वाले म्हणाले रस्यात एक श्रीपाद वल्लभ यांचे देऊळ आहे ते बघु त्या ठिकाणी एक साधुअसत असे त्यांना एक 80ऐंशी वर्ष वय असलेली सौ बाई 

रोज भिक्षा जेवण देत असे एक दिवस ति जेवण न देता रागा रागाने बोलत निघालीत्या साधुं नीं तिला विचारले आज काय झाले मला जेवण दिले नाहि व रागावून बोलत आहे तेव्हा ति सौ बाई म्हणाली 

मला मूल नाहि ईतके दिवस झाले तुम्ही माझ्या पोटी या ते शाधु म्हणाले ह्या जन्मी 

तरी शक्य नाहि ति नाहि याच जन्मी यावयाला हवे 

काहि दिवस नंतर 80 ऐंशी वर्ष सौ बाई नां मूल झाले ते 

ते मूल श्रीपाद वल्लभ होय हे खरे दत्त यांचे अवतार हे जे ठिकाण आहे ते 

मूळ ठिकाण येथे श्रीपाद वल्लभ यांचे देऊळ बांधले आहे 

ते ठिकाण मला रिक्षा वाले यांनी दाखविले आहे त्याचे फोटो काढु देत नाहि पण माझ्या मनांत डोळ्या त आहे हे नक्की रिक्षा वाले मुळे मला हे समजले व पाहण्यास मिळाले 

नंतर नर्सोबा वाडी येथे दर्शन घेतले प्रसाद घेतला व रिक्षा वाले यांनी घरी आणले 

दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 

 

DSCF3998 DSCF4000

DSCF4005 DSCF4003

DSCF4006 DSCF4007

वट सावित्री

                                             ॐ 

वट सावित्री 

    सुवासिनिंच्या मंगल पवित्र भावनावर हे व्रत अधिष्ठित आहे आपल्या पतीचे प्रेम कायम रहावे , आपले पति आरोग्यवान् आयुष्यवान् भाग्यवान बनावे, पतिव्रताच्या या कोमल भावना या व्रताशी अगदीं निगडित झाले ल्या आहेत 

हे व्रत वट सावित्री पूजा सौभाग्यवती स्त्रिया मोठ्या निष्ठेने अत्यंत उत्साहाने प्राचीन काळा पासून करीत आल्या आहेत नवविवाहित युवती देखील वटसावित्री 

पूजा अतिशय प्रेमाने करित असतात त्यांना वटसावित्री पूजेचे आकर्षण वाटत असते सत्यवान वडा ची फांदी तोड तांना ती त्याच्या मस्तकावर जोराने आपटून तो जमिनी वर कोसळला यमधर्म सत्यवान याचे प्राण नेण्या करितां स्वत : आला 

सावित्री महान पतिव्रता होती पुण्यवान म्हणून यमधर्म , पतिभक्ति , पतिनिष्ठा ,पतिव्रता धर्माने तिने केलेली पतिसेवा या बळा वर तिने सत्यवान यांचे प्राण यमधर्म कडून परत मिळविले .

ह्या घटनेचा साक्षिदार तो वट वृक्ष होता ह्या साठि ह्या पूजेत वट वृक्ष याचा 

समावेश केलेला आहे सावित्री नें सत्यवान याचा शरीराला स्पर्श करतां च तोतो सत्यवान उठुन बसल्या नंतर त्या वट वृक्ष याची पूजा सावित्री ने केली .

आजच्या दिनी आजचा दिवस ज्या पतिव्रता स्त्री या वट वृक्ष याची पूजा करतील 

त्यांच्या पतिंना उदंड आयुष्य लाभेल 

त्याचे सौभाग्य अखंड राहिल त्या पुत्र वती बनतिल . असे सावित्री ने उद्गार काढले तेव्हा पासून वट सावित्री पूजा करण्याची प्रथा सुरु झाली वट वृक्ष हा 

वंश विस्तारित विस्तारणारा द्दोतक आहे 

सावित्री हि दृढ निश्र्चयी , स्वाभिमान पतिव्रता स्त्री जाति चा महान आदर्श आहे 

ह्यासाठी हे व्रत हि पूजा करुन आनंदी सुखी व्हावे 

 

                                DSCF3996

वट सावित्री आपणास प्रसन्न होवो . 

वट सावित्री

                                             ॐ 

वट सावित्री 

       वटसावित्री हे एक परम मंगल व्रत आहे.महाराष्ट्र मध्ये 

सौभाग्यवती स्त्रिया वटसावित्री पूजा मोठ्या प्रेमाने, भक्ति भावाने करतात     स्त्री जातिला सोभाग्य इतके मंगलत्व दुसरे कशाताहि आढळत नाही 

सौभाग्य हेच स्त्री चे सर्वस्व असते.हे सौभाग्य पती पासून प्राप्त होते म्हणून वटसावित्री ची पूजा सुवासिनी मनोभावे श्रध्देने करून आपल्या पती याला 

उत्तम आरोग्य दिर्घायुष्य लाभावे आपले सौभाग्य अखंड राखावे सासर माहेर या दोन्ही कुळाचे मंगल व्हावे अशी प्रार्थना देवी सावित्री कडे करतात .

वट पौर्णिमा म्हणजे ज्येष्ठ शुध्द पौर्णिमा या दिवस    ला सौभाग्य काक्षिणी आणि 

सौभाग्यवती स्त्रियांनी वट सावित्री चि पूजा करावयाची असते   वट सावित्री हे एक सौभाग्य व्रत आहे. हे व्रत अत्यन्त प्रभावी असून शुभकारक 

लाभदायक सौभाग्य रक्षण व सौभाग्य संवर्धन करणारे आहे

पुत्रवती बनवनारे आहे यश आनंद कीर्ति सुख ऐश्र्वर्य वैभव प्राप्त करुन देणारे आहे 

          DSCF3996

ब्लॉग पोस्ट १, २२२ वां


ब्लॉग पोस्ट १, २२२ वां

दिनांक तारीख  ९ .४ ( एप्रील ) २०१३ साल ला

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट १,२२२ वां होत आहे.

1, 222 वां  ब्लॉग  पोस्ट होतं आहे.

एक हजार ,दोनशे बावीस वां ब्लॉग पोस्ट होतं आहे.

आपण सर्वांनी ब्लॉग वाचन केलेतं करून
प्रतिक्रिया दिल्यातं Like केलेतं भेटी दिल्यातं

त्या बध्दल बद्दल मी आभारी आहे.

भेटी एक लाख तेवीस हजार शुण्य पन्नास .

123, 050

१२३ , ०५० आहेत    .

धन्यवाद! धन्यवाद!

DSCF3953 DSCF3962

 

मी आता माझे लिखान बंद करतं करीत आहे.

 

 

 

श्रीक्षेत्र शहापूर

                                                     ॐ
           श्रीक्षेत्र शहापूर
                       कऱ्हाड – मसूर रस्त्यावर सुमारे नऊदहा किलोमिटर
अंतरावर शहापूर चा फाटा आहे.मारुतीचे मंदिर मुख्य रस्त्यापासून
दोन फर्लांग तरी आहे.शहापूर गावाच्या एका टोकाला नीदतिरावर
नदी तिरावर हे मंदिर आहे.
येथील मारुती ची मूर्ती नेमकी  कशाची बनलेली आहे हे सांगता येत नाही.
पण चुण्याची आहे असे मानले जाते.मूर्ती ची उंची ६ फूट आहे.
ह्या मारुती ला ‘ शहापूर चुन्याचा मारुती ‘ असे हि म्हणतात.
मूर्तीचा चेहरा उंच वाटतो.मारुती च्या डोक्यार गोंड्या ची टोपी आहे.
समर्थां च्या अकरा मारुती पहिला मानला जातो.

DSCF3992 DSCF3953

श्रीक्षेत्र शिंगणवाडी

                                          ॐ
   श्रीक्षेत्र शिंगणवाडी
       चाफळ च्या नैऋत्येस सुमारे अर्ध्या मैलावर शिगंणवाडी चि
तेकडी आहे. शिगंणवाडीला सिंगणवाडी किंवा सिंघणवाडी अशी
नावे आहेत.
तेथील गुहेत समर्थ रामदास जपजाप्य करायला जात म्हणून
त्यांनी आपल्या आराध्य हणजेच मारुतीची मूर्ती तयार करून
तिची स्थापना येथे केली.चाफळ च्या दोन मारुतीची स्थापने
मागोमाग म्हणजेच शके १५७१ / सन १६५० मध्ये ह्या मूर्तीची
स्थापना झाली अवावी असे मानले जाते.मठ होता.
शिवाजी महाराज व समर्थ रामदास यांची भेट झाली ती
ह्या माठालागत च्या बागेतील एका शेवरीच्या वृक्षा खाली
झाली.( काहींच्या मते तेथील एका चीमचे च्या वृक्षा खाली
हि भेट झाली.)
ह्या भेटी च्या वेळी शिवाजी महारांजा कडून गुरुदक्षीणे मिळालेले
होन समर्थांनी तेथे जमलेल्या लोकांवर उधळले व त्यातील काही
नाणी अगदी परवा – परवा पर्यंत ह्या परिसरात सापडत असे म्हणतात.

DSCF3988 DSCF3868

श्रीक्षेत्र शिरोळे

                                                    ॐ
                   श्रीक्षेत्र शिरोळे
नागपंचमी दिवस ला गारुडा चा व नागांचा खेळा साठी
प्रसिध्द असलेले जे बत्तीस – शिरोळे नावाकौलारू मंदिर चे गाव तेच
हे शिरोळे.महादजी साबाजी देशपांडे हे समर्थांचे शिष्य
बनले होते त्यांच्या आग्रहास्तव समर्थांनी
शके १५७६ / सन १६५५ च्या सुमारास येथील मारुती ची
स्थापाना केली.पूजेअर्चेची जबाबदारी देशपांडे यांच्या सोपविली
वरचा कळस रंगविला आहे.एक कमान बांधून तीत मारुतीची
स्थापना केली होती.शिष्य जयरामस्वामी यांनी मंदिर बांधले
सोमारे शंभर वर्षा पूर्वी जठार नावाह्या  च्या मारुती भक्त मामलेदार
यांनी दगडी देऊळ बांधून घेतले.सुमारे तीन वर्षापूर्वी सध्याच्या
ट्रस्टी नी कळस मंडप वगैरेंची दुरुस्ती करून घेतली.
उत्तर मुख आहे उंची सुमारे सात फट आहे मूर्ती च्या
कंबरपट्टा व घंटा कटीवस्त्र व त्यांचा गोंडा सुरेख चितारलेला आहे.
मस्तकार डाव्या उजव्या बाजूला झरोके आहेत.वायुपुत्रा भोवती
सतत हवा खेळती राहते.सुर्यास्त्या वेळी ह्या झरोक्याउन्याची तून
मूर्तीवर प्रकाश पडतो.सुर्य किरण पडते सुंदर दिसते.चुन्याची बनविली आहे.
दक्षिण कडे एक प्रवेश व्दार आहे.वीज आहे.देवळा जवळ एक ओढा आहे.

DSCF3987 DSCF3978

पारगाव मारुती

                                                ॐ
                        पारगाव  मारुती
     पारगाव हे मनपाडळे ह्या मारुती – देवस्थानापासून सुमारे
पाच मैलांवर आहे. मात्र दोन देवस्थान जोडणारा थेट एस.टी
चा रस्ता नाहि.कऱ्हाड – कोल्हापूर रस्त्यावरील वाठार ह्या
गावापासून वारणा सारख कारखान्या कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर
नवे पारगाव आहे व त्याच्या उत्तरेस दोन मैलांवर जुने पारगाव आहे.
ह्या जुन्या पारगावचा मारुती हाच समर्थ स्थापित
‘ पारगाव ‘  चा मारुती. ह्या मूर्तीची स्थापना शके १५७४ / सन १६५३
मध्ये झाली असावी असे मानले जाते. पारगाव हे सुध्दा पन्हाळ
गदाअजवलचे च गाव असल्यामुळे समर्थां नी त्याचे राजकीय
महत्व लक्षात घेऊन बहुदा येथे मारुती मूर्ती ची स्थापना केली
असावी अनाजी दत्तो व कोंडाजी फर्जंद यांना शिवाजी महाराजां नी
पन्हाळ्या ची मोहिम सांगितली तेव्हा राजकीय खलबता साठी
शिवाजी महाराज व समर्थ रामदास हे दोघे ह्या पारगाव येथे
येत असता असे म्हणतात.

DSCF3986 DSCF3978

माजगाव मारुती

                                              ॐ
       श्रीक्षेत्र     माजगाव
चाफळ हून ऊंब्रज कडे जाताना पूर्वस सुमारे दीड मैलावर माजगाव येते.
ह्या गावच्या शिवेवर साधारण घोड्याच्या आकाराचा एक मोठा धोंडा होता.
लोक त्या धोंड्यालाच ग्रामरक्षक मारुती म्हणून पूजीत असत .एकदा समर्थ त्या
गावी गेले असता त्यांना गावकऱ्यांनी तो धोंडा दाखविला व ” तुमच्या पवित्र
हातांनी ह्या मारुतीची प्रतिष्ठापना व्हावी ”  विनंती केली गावकऱ्यांची ही
श्रध्दा पाहून समर्थांनी त्या धोंड्या वर मारुती ची प्रतिमा कोरुन घेतली
व शके १५७१ / सन १६५० मध्ये त्या मारुतीची उत्सवपूर्वक स्थापना केली.
तेथे देऊळ उभे केले 

 

DSCF3976 DSCF3962

भीममारुती

                                         ॐ
      प्रतापमारुती चे मंदिर चाफळ पासून तीनशे   फूट अंतरावर आहे
या मारुती ला ‘ भीममारुती ‘ ‘ प्रताप – मारुती किंवा ‘ वीर मारुती ‘
.अशी तीन नावे आहेत ते मंदिरदेखील जसे समर्थांनी बांधले त्याच
स्थितीत आहे.
प्रताप मारुती ची उंची सुमारे सात – आठ फूट आहे.मूर्ती अत्यंत भव्य उंच
व रेखीव आहे ‘ भीमरुपी महारुद्रा ‘ ह्या स्तोत्रात समर्थांनी वर्णन केल्या प्रमाणे
‘ पुच्छ माथा मुरडिले ‘ आहे. मस्तकावर मुकुट कानात कुंडले आहेत
कटिभोवती सुवर्णाची कासोटी व तिला रुणझुण करणाऱ्या घंट्या आहेत
टकाराचे ठाण मांडून बसलेली ही मूर्ती आहे.नेटकी सडपातळ आहे.
समर्थांनी आपल्या विशिष्ट शैलीत ठसकेबाज वर्णन केलेली ही मूर्ती आहे.

DSCF3967 DSCF3962

सांजवातं !

                                      ॐ 

        सांजवातं !

 

DSCF3977  DSCF3978

पंढरपूरहून मातोश्रीस पाठविलेले पत्र

                                                              ॐ

                           पंढरपूरहून मातोश्रीस पाठविलेले पत्र

        सकळ गुणांचा निधी । निर्गुणाची कार्यसिद्धी
  विवेकाची दृढबुद्धि । तुझेंनि गुने ।। १ ।।
तू भवसिंधूचे तारू । तूं भक्ताचा आधारू ।
तूं अनाथाचे अवसरु । वैष्णवी माया ।। २ ।।
तूं भावार्थाची जननी । तूम विरक्ता संजीवनी ।
तूं परमार्थाची खाणी । भजनशीळ ।। ३ ।।
तूं सर्व सुखांची मूस । तूं आनंदरत्नांची मांदूस ।
तुझेनि चुकति सायास । संसारीचे ।। ४ ।।
तू परमार्थाविषयी अग्रगण्य । सद्गुरु दासाचे मंडण ।
समाधानाची खूण । अंतरी वसे ।। ५ ।।
सत्संगासी सादर । भक्तिमार्गासी तत्पर ।
धूर्त कुशल अति  सादर । परोपकारी ।। ६ ।।
श्री गुरुभजनी तत्पर । स्वामीकृपा निरंतर ।
म्हणोनि शुद्ध क्रियेचा उद्धार । तुमचे ठायी ।। ७ ।।
आत्मचर्चेसि मुगुटमणी । अत्यंत सादरता निरुपणी
बोलणे अमृतवाणी । म्रुदवचनी ।। ८ ।।
विवेक्निधि केवळ । अंतरशुध्द  निर्मळ ।
ज्ञानदीप प्रबळ । तुमचे ठायी ।। ९ ।।
क्रियाशुद्धी निर्मळ मन । निरभिमानी परम सज्जन ।
निरंतर अनुसंधान । अंतरी वसे ।। १० ।।
भावार्थाचे आगारू । प्रबळ शांतीचा सागरु ।
पाहता उपमे । तोही उणा ।। ११ ।।

              *          *         *

DSCF3975 DSCF3932

सौ इंदिरा काकू

                                     ॐ
  उत्तरायण शिशिरऋतु फाल्गुन कृष्णपक्ष

              एकनाथ षष्ठी ला

माझ्या सौ इंदिरा काकू चां वाढ दिवस असतो !

सौ इंदिरा काकू नां माझा नमस्कार !

सोबत माझे काका आनंदराव काका आहेत.!
त्यांना पण नमस्कार

DSCF3993 DSCF3994

DSCF3884 DSCF3932

श्री समर्थांचे पत्र

                                          ॐ
             पंचवटीच्या रामोपासकांना श्री समर्थांचे पत्र

जनस्थान गोदातटी । परम पावन पंचवटी ।
जेथे पडिली कृपादृष्टी । रघोत्तमा रायाची ।। १ ।।
तेथील रामउपासक । त्यांच्या सेवकांचा सेवक ।
तुम्हांमध्ये मी येक रंग । सरते करावे ।। २ ।।
तुम्ही निकट देवापासी । आणि मी पलिलो दुरिदेसि ।
कृपाळुपणे रघुनाथासी । माझी करुणा भाकावी ।। ३ ।।
म्हणावे ते अनाथ । समर्था तू दीनानाथ ।
म्हणावे ते पतित । तू पतितपावनु
म्हणावे ते परम किंकर । देवा तू करुणाकर ।
म्हणावे ते निराधार । राधार इच्छी
सत्य मिथ्या तुझा म्हणावी । त्याची चिंता असो द्दावी ।
ऐसी करुणा करावी । नाना प्रकारी ।। ६ ।।
तुम्हा दासामध्ये मी हीण । माझे कोट्यावधी अवगुण ।
परंतु आहे अनन्य । सेवक रघुनाथाचा ।। ७ ।।
पुढे म्या ऐसेचि असावे । माझे मन न पालटावे ।
इतुके देवासी मागावे । तुम्ही बंधुवर्गी
प्रत्यही माझा नमस्कार । देवासी करावा निरंतर ।
मजकारणे शरीर । इतुके कष्टवावे
बाळ वृध नर नारी । सकळ भक्त कुमार कुमारी ।
समस्तासी नमस्कारी । कृष्णातीरवासी ।। १० ।।
शुध उपासना विमळज्ञान ! वीतराग आणि ब्राह्मण्यरक्षण ।

DSCF3974 DSCF3953

ब्लॉग पोस्ट१,२११ वां

ब्लॉग पोस्ट १,२११ वां

दिनांक तारिख 1. 4 ( एप्रील  ) 2013 साल ला

१.४ ( एप्रील ) २०१३ साल ला

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट १,२११ वां

एक हजार ,दोनशे अकरा वा लॉग पोस्ट होत आहे,

आपण सर्वांनी ब्लॉग पोस्ट वाचन केले प्रतिक्रिया दिल्यातं

Like केलेतं भेटी दिल्यातं त्याबध्दल बद्दल मी आभारी आहे.

भेटी  121 , 837

१२१ , ८३७

एक लाख एकवीस हजार , आठशे सदोतीस .

धन्यवाद ! धंयवाद !

DSCF3932 DSCF3918

श्रीक्षेत्र मसूर

                                                  ॐ
         श्रीक्षेत्र मसूर
                  मसूर येथील ब्रह्मपुरी भागातील कुलकर्णी घराण्याला
समर्थांनी अनुग्रह दिला होता म्हणून या ब्रह्मपुरी भागातच शके
१५६७ / सन १६४६ मध्ये मारुतीची स्थापना केली.हा मारुती
‘ मसूरचा मारुती म्हणून ओळखला जातो.त्याला ‘ महारुद्र ‘
असेही म्हणतात.
शहापूर पासून मसूर फक्त दोन अडीच मैलांवर आहे
पुणे -मिरज मार्गावर रेल्वे स्टेशन आहे.दोन ओढे एकत्र येतात.
ब्रह्मपुरी भाग ओढ्यापलीकडे आहे.
ही मूर्ती सुध्दा चुन्याची आहे.मूर्तीची उंची सुमारे ५ फूट आहे.
मूर्ती पूर्वाभिमुख आहे.

DSCF3966 DSCF3953

समर्थांना पत्र

केशवस्वामी भागानगरकर यांचे समर्थांना पत्र

ओम् नमो जि सच्चिदानंदा । पदत्रयस्वरुपसिद्धा ।
वीज तरु अरविंदा । स्वये आमोद परिमळसि  ।। १ ।।
तया स्वादामृताची चाखवटी ।तूचिं रूची तुझे पोटी ।
निरखुनिया दीजे भेटी । स्वानंद दृष्टी अवलोकन  ।। २ ।।
श्रीरामदासा परम सखया । स्वानंदकंदा गुरुवर्या ।
केशवे विज्ञाप्ति ल्याहावया । हेंचि कारण  ।। ३ ।।

*      *       *

वरील पत्रास समर्थांचे संक्षिप्त उत्तर

पदातीत वाक्यार्थ शोधी समाधी |
क्षयातीत जो निर्विकल्पावबोधी ।। १ ।।
जया उगमी जन्म नाही जिवासी ।
मिळे दास त्या संगमी केशवासी ।। २ ।।
एकदा येथे अवश येवोन जाणे .
*       *        *

DSCF3965 DSCF3962

शिवाजी राजेंचे पत्र

                                                    ॐ
         सज्जनगडाच्या कल्लेदारास शिवाजी राजेंचे पत्र
              सन १६७६ श्रावण शु. १०
                       श्री
                                                       श्रीरामदास
मशहुरल अनाम राजश्री जीजोजी काटकर हवालदार व कारकून किले
सज्जनगड प्रती राजश्री शिवाजीराजे सुहुरसन सब सबैन व अलफ
श्री गोसावी सिवतंरी राहतात. सांप्रत काही दिवस गडावरी राहावया
किलेयास येतील. त्यास तुम्ही गडावरी घेणे . घर जागा बरी करुन देणे .
जे लोक याचे सेवेचे  बराबर असतील ते देखील गडावरी घेणे. असतील
तोवरी हरयेकविसी खबर घेत जाणे सेवेस अंतर पडो नदेणे.
उतरो म्हणतील   तेव्हा उतरून देणे.
                 छ.< जमादिलाखर परवानगी हुजूर मोतीब सुद .

                                                                               मर्यादेयं विराजत

                        *          *           *

 

DSCF3964 DSCF3876

श्रेष्ठांच्या मुलांना समर्थांनी पत्राव्दारे केलेले उपदेश

                                   ॐ

श्रेष्ठांच्या मुलांना समर्थांनी पत्राव्दारे केलेले उपदेश

बरे सत्य बोला यथातथ्य चालां | बहु मानिती लोक तेणे तुम्हाला |
धरा बुध्दि पोटी विवेके मुले हो | बरा गुण तो अंतरामाजी राहो || १ ||
सदा दात घासोनि तोंडा धुवावे | कळाहीन ते शुद्रमुखी नसावे |
सदा सर्वदा येत्न सोडू नये रे | बहूसाळ हा खेळ कामा नये रे || २ ||
दिसामाजी काही तरी ते लिहावे | प्रसंगी अखंडीत वाचीत जावे |
गुणश्रेष्ठ उपास्य त्यांचे करावे | बरे बोलणे सत्य जीवी धरावे || ३ ||
बहू खेळ खोटा सदालस्य खोटा | समस्तांसी भांडेल तोचि करंटा |
बहुता जनालागी जीवी भजावे | भल्यासंगती न्याय तेथे भजावे || ४ ||
हिशेबी सदा न्याय सांडू नये रे | कदाचित् अन्याय होता धका रे |
जनी सांडता न्याय रे दु:ख होते | महासूख ते ही अकस्मात जाते || ५ ||
प्रचीतीवीणे बोलणे वेर्थ वाया | विवेकेवीणे सर्वही दंभ जाला |
बहु सज्जला नेटका साज केला | विचाराविणे सर्वही वेर्थ गेला || ६ ||
वरी चांगला अंतरी गोड नाही | तया मानवाचे जिणे वेर्थ पाही |
वरी चांगला अंतरी गोड आहे | तयालागी कोणीतरी शोधिताहे || ७ ||
सदा अंतरी गोड ते सांडवेना | कदा अंतरी ओखटे देखवेना |
म्हणूनी वरा गुण आधी धरावा | महाघोर संसार हा निसरावा || ८ ||
भला रे भला बोलती ते करावे | बहुता जनांचे मुखे येश घ्यावे |
परी शेवटी सर्व सोडोनी द्दावे | मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे || ९ ||
बरा ओखटा सर्व संसार जाला | अकस्मात येईल रे काळघाला |
म्हणोनि  भले संगती चाला | दास तो बोधिताहे मुलाला || १० ||

     *         *          *        *         *        *         *       *

DSCF3963 DSCF3962

श्रीक्षेत्र बहे

                               ॐ
   श्रीक्षेत्र बहे – बोरगाव
              बहे ( किंवा बाहे ) वाळवे तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या
काठी बोरगाव जवळ आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख बहे – बोरगाव
असा केला जातो.
आहे येथील नदीच्या प्रवाहात एक बेट आहे. त्याचे नाव ‘ रामलिंग ‘
या बेटावर एक प्राचीन राममंदिर आहे. रामाच्या पुढ्यात शिवलिंहिग आहे,
ह्या बेटावर राममंदिराच्या मागे मारुती ची मूरति स्थापन केलेली आहे,
ह्या मारुतीचे हात कृष्णे च्या प्रवाह अडविण्यात मांड्या च्या दोन्ही
बाजूस धरलेले असे आहेत. डोक्यावर उंच मुकुट आहे. हि मूर्ती भव्य
भीममूर्ती आहे रंगीत  आहे. समर्थांनी ह या मूर्ती ची स्थापना
शके १५७३ / सन अध्ये १६५२ केली आहे असे मानले जाते

DSCF3985 DSCF3962

घर

                                                         ॐ
भारत मध्ये घर मोकळी हवा येणारी वाहन पक्षी यांचा आवाज येणारी घर असतात.
उन्ह पाऊस सहन करणारी असतात.पावसाचे पाण्याचे डाग भिंतीत पडले तरी 
त्याचे काहि वाटतं नाहि फळवाले, भाजीवाले बोहारिन वाले यांचा आवाज
ऐकू येतो.व आपण त्यांना हाक देऊन भाजी विकत घेतो.
पक्षी यांचा कोकिळा कावळा मैस यांचा आवाज ऐकु येतो
मैस आपण भाकरी खायला देऊ शकतो.अजून हि भारत मध्ये एअर कंडीशन
घर नाहीत त्यामुळे नैसर्गिक हवामान भोगण्याची पेलण्याची ताकद भारत
लोकात आहे.
ऑफिस मध्ये किती पैसा त्या पेक्षा खूर्ची मान आहे.हुध्दा जास्त मानतात.
परदेश मध्ये एअर कंडीसन ची घर व मॉल मघ्ये फिरणे कृत्रिम व्यायाम
करणे कार मध्ये बसून गुढघे दुखून घेणे
पैसा भरपुर पण तिकडे हुध्दा खुर्ची देणारा.
भारत मधील कोकीळा चा आवाज असतांना आपण स्काईप लावले तर
परदेश मध्ये एअर कंडीशन मध्ये आवाज ऐकतात.
असे प्रकारे भारत व परदेश मधील फरक आहे.ज्याला जे आवडेल
सुख ते तो घेतो हल्ली घरोघरी मुले परदेश मध्ये राहतात व
आई व वडील कौतुक करतात. किती योग्य आहे हे सर्व संपल्या
नंतर समजते.

DSCF3953 DSCF3962

फूल !

                                 ॐ 

  फूल  !

 

 DSCF3983DSCF3983

                               DSCF3984

ब्लॉग पोष्ट १, २०२ वां


ब्लॉग पोष्ट  १, २०२ वां

दिनांक तारीख २४ .३ ( मार्च ) २०१३ साल ला
वसुधालय ब्लॉग पोष्ट १, २०२ एक हजार ,दोनशे दोन वां
ब्लॉग पोष्ट होतं आहे.
आपण सर्वांनी ब्लॉग पोष्ट वाचन केलेतं व प्रतिक्रिया दिल्यातं
Like केलेतं

भेटी          एक लाख विस हजार , नऊशे सव्वीस

120, 926.

१२०,९२६.

त्या बध्दल बद्दल मी आभारी आहे.

धन्यवाद ! धंयवाद !

DSCF3931 DSCF3926

चाफळ चे मारुती

                                             ॐ
    चाफळ चे मारुती
           समर्थ रामदास स्वामी च्यां जीवन – कार्यात चाफळ चे
   फार मोठे महत्व आहे.शके १५६९ / १६४८ मध्ये आपले शिष्य व
गावकरी यांच्या मदतीने राममंदिर बांधले आख्यायिका आहे की
ज्यावेळी प्रभु रामचंद्र यांनी समर्थांना अंगापूर च्या डोहातील मूर्ती
विषयी दृष्टांत दिला त्याच वेळी मारुती ने ही समर्थांना दर्शन देऊन
सांगितले की ” ह्या रामाच्या समोर माझी मूर्ती स्थापन करुन तू त्या
मूर्तीत प्रवेश कर आणि माझी भीममूर्ती रामाच्या देवळा च्या मागे स्थापन करा. “
मारुती च्या ह्या आदेशा प्रमाणे समर्थ यांनी राममंदिर च्या पुढे हात जोडून उभा
असलेला ‘ दासमारुती ‘ आणि मंदिराच्या मागे ‘ प्रतापमारुती ‘ अशा दोन मूर्तींची
स्थापना शके १५७० / १६४९ मध्ये केली.

 

                                DSCF3949 DSCF3885

जेजूरी

                                       ॐ 

            जेजूरी 

          मी जेजूरी ला पण जाऊन आले आहे !

तेथील छायाचित्र दाखवित आहे.

 

DSCF3922 DSCF3923

DSCF3925 DSCF3924

DSCF3926 DSCF3930

DSCF3929 DSCF3932

DSCF3931 DSCF3940

DSCF3944 DSCF3941

बाग

                                       ॐ 

  बाग !

DSCF3898 DSCF3897

DSCF3896 DSCF3895

 DSCF3905DSCF3904

DSCF3895 DSCF3901

देहू व आळंदी

                                            ॐ 

               मी देहू व आळंदी ला पण जाऊन आले आहे.

तेथील कांही छायाचित्र !

 

DSCF3911 DSCF3916

DSCF3913 DSCF3915

DSCF3908 DSCF3907

DSCF3909 DSCF3912

मामी

                                                      ॐ
      मी माझ्या मामी व मामा भाऊ व सौ भावजय यांना
  भेटून आले आहे.
माझ्या मामी अजून भिरायला जातातं !प वर्तमान पत्र वाचतातं !
नातेवाईक यांना भेटायला गावाला पण जातातं
मी माझ्या आई ( वहिनी ) बरोबर आजोळी जाता असे तर
माझ्या मामी त्यांच्या मूलांना व मला पण सारखे खाऊ जेवण
सारखं देत असतं ! परकर पोलकं सारखे कापडं घेत असतं !
मला खूप मामी मामा विषयी आदर आपुलकी आजून ही वाटतं आहे.
मी मामी भेटल्या नंतर खूप लहान आठवले !
मामी चां व मामी नीं जपून ठेवलेला मामा मामी चां छायाचित्र
दाखवित आहे.
ॐ तसेच माझे मामा भाऊ व सौ भावजय यांचे ही छायाचित्र
दाखवित आहे.

 

         DSCF3887 DSCF3892

        DSCF3888 DSCF3889
                                            ॐ
बेदरकर बाई खूप घरोबा असलेल्या नातं नात्याच्या पलीकडे असलेल्या
त्यांना पण मी भेटले आहे त्यांना konaktara जोशी व गोखले यांनी
खूप जणांना दिलेले तांब याचे गंगाळ भेट दिलेले दाखवित आहे.

DSCF3917 DSCF3918

रांगोळी

                                       ॐ 

रांगोळी 

 

DSCF3884 DSCF3885

मनपाडळे मारुती

                                              ॐ
  

   मनपाडळे मारुती
    श्री रामदास स्वामी नीं अकरा ११ मारुती स्थापन बांधले आहेत.
त्यातील मनपाडळे मारुती पन्हाळ गड येथून व ज्योतिबा चा
डोंगर मध्ये आहे राजकीय महत्व आहे.गाभारा ७ सात फूट गुणीले ६सहा
असून त्या भोवती २६ फूट गुणिले १५ फूट असा सभामंडप आहे.
मंदिर उत्तरामुख आहे. मूर्ती सुमारे ५।। साडे पाच फूट उंची ची आहे.
दीड फुट उंची ची कुबडी आहे.
पाडळी नावाचे गाव आहे.तेथे ही मारुती ची मूर्ती आहे.
रामदास स्वामी चां उत्सव असतो .

DSCF3878 DSCF3877

DSCF3879 DSCF3880

श्री रामदासस्वामी चें पत्र

                                   ॐ

अफझलखान निघाला हे सांगणारे पत्र सन १६५९

विवेके करावे कार्य साधन । जाणार नरतनु हे जाणोन ।
पूढील भविष्यार्थी मन । हातोची नये ।।१।।
चालू नये असन्मार्गि । त्यता बाणल्या अंगी ।
घुवीर कृपा ते प्रसंगी । दासमहात्म्य वाढवी ।।२।।
जनीनाथ आणि दिनकर । नित्य करिती संचार ।
घालिताती येरझार । लाविले भ्रमण जगदिशे ।।३।।
दिमाया मूळभवानी । हे सकल ब्रह्मांडाची स्वामिनी ।
येकांती विवेक करोनी । इष्ट योजना करावी ।।४।।
( पत्राच्या प्रत्येक ओवीचारण अद्दाक्षर घेतल्यास
‘ विजापूरचा सरदार निघाला आहे ‘ ही सूचना मिळते.)

                  ॐ

श्री रामदासस्वामी यांनी श्री छत्रपति शिवाजी राजा ( राजे ) यांना लिहिलेले पत्र !

 DSCF3876 DSCF3868

अमरापूर गाव

                                                             ॐ
अमरापूर गाव येथील माहिती.
नरसिंहवाडी येथून १ एक किलोमिटर अतंरावर आहे.
नरसिंह सरस्वती तेथे राहतं होते. तेथून ते नरसिंहवाडीला गेले.
अमरापूर येथे सरस्वती यांनी कुलकर्णी घरात भिक्षा मागतांना
घेवडा चा वेल काढला उपटला. कुलकर्णी म्हणाले पूर्ण चं वेल उपटुन
टाकु म्हणुन जमीन खोदली तर त्यांना धन याचा हंडा सापडला.
ते कुलकर्णी हे खूप चं आनंदी झाले व कुलकर्णी यांनी नरसिंह सरस्वती
यांचे आभार मानले.
ही कथा गुरुं चरित्र हयात १८ अठरा वां अध्याय मध्ये आहे.
तेथे कुलकर्णी यांनी मंदिर बांधले आहे. तेथे मी व आमच्या कडे आलेले
पाहूणे नुकतेच जाऊन आलो आहोत.
तेथिल व ईतर ठिकाण येथील छायाचित्र फोटो दाखवित आहे.

DSCF3874DSCF3870

DSCF3871 DSCF3872

DSCF3862 DSCF3868

८५ पंच्चाऐंशी फुट गणपती आहे. सांदिपनी आश्रम गणपती आहे.

ब्लॉग पोस्ट १, १९१


दिनांक तारिख 13. 3 ( मार्च ) 2013 साल ला वसुधालय
१३.३ ( मार्च ) २०१३ साल ला

ब्लॉग पोस्ट १,१९१

एक हजार , एकशे एक्यान्नव

आपण सर्वांनी ब्लॉग वाचन केले भेटी दिल्यातं
Lika केले आहेत.

ह्या बद्दल बध्दल मी सर्वांची आभारी आहे
धंयवाद ! धन्यवाद !

भेटी ११८,८४७

DSCF3855 DSCF3857

फाल्गुन महिना शक १९३४

                                  ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण शिशिरऋतु फाल्गुन शुक्लपक्ष
नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा चंद्र राशिप्रवेश मीन
१ प्रतिपदा मंगळवार आहे .
तसेच दिनांक तारिख १२ .३ ( मार्च ) २०१३ साल आहे.
                                    ॐ
फाल्गुन महिना आहे.पांढरा चाफा च्या झाडं याला मस्त
पांढरी फूल आली आहेत तसेच लाल चाफा झाडं याला पण मस्त
लाल फूल आली आहेत माझ्या कडे वाळलेल पिवळा चाफा चं फूल आहे.
तसेच हिरवा चाफा चं पण फूल असतात.कमळ सारखी फूल असतात.
मुंबई असतांना खूप हिरवा चाफा फूल वापरली आहेत.

 

DSCF3855 DSCF3857

                    DSCF3860

अन्नपूर्णा

                                              ॐ
अन्नपूर्णा
गुरु पुष्य नक्षत्र व रवि पुष्य नक्षत्र नवरात्रि दिवाळी
हा दिवस पाहून अन्नपूर्णा यंत्र याची पूजा करावी
माळ रुद्राक्ष याची वापरावी ११,२१,४१ वेळा जप करावा.
अन्नपूर्णा देवी चे स्तोत्र अन्नपूर्णा स्तोत्र हे श्रीमच्छकराचार्यविरचितम्
ह्यांनी लिहिलेले स्तोत्र आहे ते म्हणावे उत्तर दिशा कडे बसून म्हणावे.
अन्नपूर्णा देवी पार्वती रूप आहे.
पार्वती ची मूलगी सासरी जातांना पार्वती मुलीला अन्नपूर्णा याची मूर्ती
पूजा करण्या करता देते अन्न अन्नधान्य कधी कमी पडू नाही ह्या साठि
अन्नपूर्णा देवी ची मूर्ती ची पूजा करतात.लग्नात आसरी जातांना अन्नपूर्णा
देवी ची मूर्ती देण्याची रित आहे.पध्दत पद्दत आहे.मला पण मला दिलेली अन्नपूर्णा आहे.
अन्नपूर्णा चा पर्वत आहे उंची ८०९१ पृथ्वी वर उंच पर्वत आहे.
नेपाळ मध्ये स्थित आहे.
अन्नपूर्णा संगीत कार पण आहे.
मी अन्नपूर्णा स्तोत्र संगणक मध्ये लिहिलेले आहे ते आपण वाचू शकता.
अन्नपूर्णा यंत्र प्रथम चार पाकळ्या नंतर ८ पाकळ्या नंतर १६ पाकळ्या आहेत.

DSCF3852 DSCF3853

DSCF3771DSCF3791

माघ अमावास्या

                               ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण शिशिरऋतु माघ कृष्णपक्ष
नक्षत्र शततारा चंद्र राशिप्रवेश मीन

३० सोमवार आहे दर्श अमावास्या सोमवती अमावास्या
माघ अमावास्या माघ महिना शेवट चा दिवस आहे.

दिनांक तारिख ११ . ३ ( मार्च ) २९१३ साल आहे.
सोमवार आहे.

             

           सांजवात

महाशिवरात्रि

                                            ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण शिशिर ऋतु नक्षत्र धनिष्ठा चंद्र राशिप्रवेश कुंभ
माघ कृष्णपक्ष महाशिवरात्रि आहे.
शिवपूजन करतात.
                                       ॐ
पृथ्वी वरील एक वर्ष म्हणजे स्वर्ग लोकातील एक दिवस असतो.
एक दिवस शिवरात्रि च्या प्रहरी शिव शंकर महादेव रुद्र महेश नावं असलेले
शिव विश्रांती घेतो. शिव यांच्या विश्रांती घेण्याचा काळ हा महाशिवरात्रि चा
काळ मानतात म्हणतात.
शिवध्यान अवस्थेतून समाधि अवस्थेत जातो समाधि अवस्था म्हणजे
शिव रुद्र स्वत : चा साधना करण्याचा काळ असतो.
तमगुण तमोगुण शिवतत्व स्विकारत नाही त्यामुळे तमगुण तमोगुण याचा
दाब कमी – अधिक वाढतो याचा परिणाम आपल्या वर मानव श्रुष्टि वार
होऊ नये नाही म्हणून शिवतत्व आकृष्ट करुन महाशिवरात्रि चे व्रत करतात.
करावे
पाठिचा कणा ताठ रहावा ह्या काळातं ह्यासाठि जागरण करतात.                         
महादेव रुद्र यांनां बेल वनस्पति आवडते. पांढरे फूल आवडते. पांढरे तांदूळ
अक्षता देतात. वाहतात.

                                                 ॐ

                                        ॐ नम : शिवाय

                                           हा जप मंत्र करतात.

DSCF3845 DSCF3846

DSCF3847 DSCF2682

नटसर्माट

                                                                     ॐ
नटसर्माट
आपल्या घरी कोणी बसायला आले की काका काकू असे गोड संभासण करतात.!
आपण लगेचं खूष किंवा नळ लाईट दुरुस्ती करणारे आले तरी गोड बोलतात.!
काम करतात पैसे घेऊन जातात.!
आपल्याला वाटतं हे लोक गोड बोलतात काम करुन पैसे नेतात !
आपल्या पोट च्या मुलांना आपल्या बरोबर असे का वागतां येत नाही !
आपल्या परीने आपल्या मुलांना लहान व मोठे केलेले असते त्यावेलेला आपण
आपल्या मुलाला मारतो धाक दाखवितो तो धाकं त्यांच्या मनांत अस्तो तो राग
मोठे पण झाल्या नंतर ते आपल्या बरोबर तसे वागतात.
आपण लहान असतांना मोठ्या लोकांचे ऐकत व आता त्याचा राग काढतो का ?
ते लक्षात नसते
ह्याचा परिणाम मुले ईतके वाईट वागतात. पिसे घेतात.आधी शिकविण्याचा
प्रयत्न करतात आपण शिकवितो असे वाटून सोडून देतो वां शिकतो पुढे पुढे
ते ईतके शिकवितात आरे बाप रे आपलं आऊट होतो पुढे पुढे हळू हळू मारायला
लागतात.काही करता येत नाही नाते वाईक मोठी झालेली असतात ते त्यात
पडत नाहीत शेजारी आजुबाजुचा परिसर ऐकावा चा प्रयत्न करतात वेळ काळ
खूप मोठा होऊन जातो कोठे ही तक्रार करतां येत नाही
ते दमदाटी देऊन सोडून देतात.
म्हतार पण आपण म्हणतो चार पैसे आहेत वंश याचा दिवा आहे ते
सर्व मिळवितांना आपल तरुण पण गेलेले असते मुलांनी निट वागावे ही
मानाची भावना असते !
ह्या मूळे अशा प्रकारे मूले वागत असतील तर समाज देश यांना धोका आहे.!

आठ मार्च

                                         ॐ
८ आठ मार्च
आठ ८ मार्च महिला दिन दिवस आहे.

महिला लहान असतांना आई वडील
बहिण भाऊ यांचे ऐकत असतात.

हरतालिका व्रत चांगला नवरा पती मिळावा ह्यासाठी व्रत करतात.
सासर व नवरा ह्यांचे ऐकत असतात.

मूले मोठी झाली की मूलांचे ऐकत असतात.

बायका स्त्री महिला मूली ह्यांना सर्वांचं ऐकून स्वत :चं
असं परिपूर्ण स्वत :चं वैशिष्ट पूर्ण स्वत: शैली स्वत :मी
ही शक्ती ठेवतात. मी !हे फार महत्वाचं आहे.!

मी मानी पणा नाही आदरा तिथ्य स्वत : चं कौतुक करुन
घेऊन
मानाने डोलदार पणाने मुलगी बहीण सौ बायको सौ सूनबाई
सौ आई ह्या रुपक नावं घेऊन मिरवित असते.

हाच खरा महिला दिन दिवस आहे.

DSCF3842

श्री दत्त तीर्थक्षेत्र

                                                       ॐ
श्री दत्त तीर्थक्षेत्र

श्री दत्त तीर्थक्षेत्र
१ श्री गाणगापूर २ श्री नरसोबा वाडी ३ श्री औदुंबर ४ श्री रेणुका देवी माहूर ची देवी
तेथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र ५ श्री कोल्हापूर येथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र
मानतात.
हे सर्व श्री दत्त तीर्थक्षेत्र माझी झालेली आहेत. तसेच श्री वणी देवी काशिक येथील
सोलापूर येथील श्री तुळजापूर देवी पण हे असतांना माझी तीर्थक्षेत्र
झालेली आहेत.
हे असतांना पण ही सर्व तीर्थक्षेत्र झालेली आहेत.
गाणगापूर २ नरसोबा वाडी ३ औदुंबर ४ रेणुका देवी माहूर ची देवी
तेथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र ५ कोल्हापूर येथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र
मानतात.
हे सर्व श्री दत्त तीर्थक्षेत्र माझी झालेली आहेत. तसेच श्री वणी देवी काशिक येथील
सोलापूर येथील श्री तुळजापूर देवी पण हे असतांना माझी तीर्थक्षेत्र
झालेली आहेत.
हे असतांना पण ही सर्व तीर्थक्षेत्र झालेली आहेत

 

DSCF2795 DSCF3602

DSC00042a Image

DSCF3527 DSCF3583

चिन्ह २

                                             ॐ
१ सावित्री २ सरस्वती ३ लक्ष्मी ४ पार्वती

या देवतांची प्रतिक प्रतिमा चिन्ह !

पूजा करण्यासाठी आहेत.!

DSCF1701 

DSCF3052 DSCF3051

DSCF3024 DSCF3080

DSCF3831 DSCF3837

DSCF3834 DSCF3836    ॐ रांगोळी

शिव पार्वती यंत्र

                                   ॐ
लक्ष्मी यंत्र हे

शिव पार्वती चं पण यंत्र आहे.

वरून चार ४ त्रिकोण  खालून पाचं ५ त्रिकोण असतात.
मध्ये एक बिंदु असतो

 

 DSCF0767 DSCF3033

 

सर्व हे यंत्र मी खूप वेळा काढलेले आहेत
व वसुधालय ब्लॉग मध्ये माहिती व यंत्र दाखविले आहेत.

%d bloggers like this: