आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 15, 2011

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

विद्दो वैद्द: सदायोगी विरहा माधवो मधु: |
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल: ||३१||

महाबुध्दिर्महाविर्यो महाशक्तिर्महाद्दुति: |
अनिर्देश्यवपु: श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् ||३२||

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गति: |
अनिरुध्द: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति: ||३३||

मरीचिर्दमनो हंस: सुपर्णो भुजगोत्तम: |
हिरण्यनाभ: सुतपा: पद्मनाभ: प्रजापति: ||३४||

अमृत्यु: सर्वदृक सिंह: सन्धाता संधिमान्स्थिर : |
अजो दुर्मर्षण: शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ||३५||

गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य: सत्यपराक्रम: |
निमिषो S निमिष: स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी: ||३६||

अग्रणीर्ग्रामणी: श्रीमान्न्यायो नेता समीरण: |
सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात् ||३७||

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत: सम्प्रमर्दन: |
अह: संवर्तको वहिनरनिलो धरणीधर: ||३८||

सुप्रसाद: प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभु: |
सत्कर्ता सत्कृत: साधुरजहनुर्नारायणो नर: ||३९||

असंख्येयो S प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचि: |
सिध्दार्थ: सिधदसंकल्प: सिध्दिद: सिध्दिसाधन: ||४०||

%d bloggers like this: