आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 29, 2011

पणती !

दिवाळी व पणत्या (पणती): पणत्या अनेक प्रकारच्या मिळतात . चीनी माती च्या असतात .

टेराकोटा यापासून तयार केल्या जातात. त्यांना हंस कासव कमळ गुलाब जास्वम्द फुलांच्या

आकाराच्या पणत्या मिळतात .कांही पणत्या मणी आरसे लावलेल्या पणत्या मिळतात .

लाल माती च्या पणत्या दिवा सारखा व दीपमाळ सारख्या मिलतात.

शक्यतोवर लाल मातीचा पणत्या भारतीय असल्यामुळे समाधान वाटत असतं

DSCF2043     DSCF0639

%d bloggers like this: